งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
บทที่ 3 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย อ.ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านการศึกษา (Education) ด้านการฝึกอบรม (Training) ด้านความบันเทิง (Entertainment) ด้านธุรกิจ (Business) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

3 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านการศึกษา (Education) - Distance Learning - Information Technology - Web Based Instruction - Streaming Media - Electronic Learning - Computer Aided Instruction

4

5 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านการฝึกอบรม (Training) - Electronic Training training.d/eTraining.php

6 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านความบันเทิง (Entertainment) - Web TV - Game Online - Radio Broadcasting

7

8 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านธุรกิจ (Business) - Task Presentation - Video Conference - Electronics Mail - e-Commerce

9 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) - e-News - e-Product - e-Advertising - Live Broadcasting - Multimedia Kiosk

10 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) - Research - Medicine - Spatial - Entertainment

11

12 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ
ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology) - M-Billing - M-Entertainment - M-Commerce - M-Banking - M-Messaging - M-Care

13


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google