งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ
ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2 ห้องรวม 65 เครื่อง ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในเขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง (KKU e-Education Cluster) ในพื้นที่คณะ/หน่วยงานและหอพักนักศึกษา ทั่วมหาวิทยาลัยและที่วิทยาเขตหนองคาย รวมทั้งสิ้น 1,037 เครื่อง

2 ภารกิจบริการเทคนิคไอทีคลินิก
ภารกิจบริการระบบการการเรียนการสอนทางไกล  บริการการระบบการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference  System) และการประชุมทางไกล ภารกิจบริการเทคนิคไอทีคลินิก บริการศูนย์บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Clinic) แก่คณะ/หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง
KKU e-Education Cluster โซนศูนย์กลาง(Center) ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4-5 คอมพิวเตอร์ 300 ชุด

4 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง
KKU e-Education Cluster โซนกลุ่มของคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 80 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 80 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์73 ชุด

5 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง KKU e-Education Cluster
โซนหอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาชายที่ 7 คอมพิวเตอร์ 40 ชุด หอพักนักศึกษาชายที่ 27 คอมพิวเตอร์ 30 ชุด หอพักนักศึกษาชายที่ 9 หลังที่ 2 คอมพิวเตอร์ 21 ชุด

6 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง
KKU e-Education Cluster โซนหอพักนักศึกษาหญิง หอพักนักศึกษาหญิงที่ 2 , 18 , 19 , 23 , 24 , 26 ในแต่ละหอพักมีจำนวน 8 เครื่อง รวมคอมพิวเตอร์ 72 ชุด หอพักนักศึกษาหญิง 9 หลังที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ในแต่ละหอพักมีจำนวน 8 เครื่อง รวมคอมพิวเตอร์ 40 ชุด

7 การให้บริการการเรียนการสอนทางไกล
เป็นการให้บริการการด้านเรียนการสอน โดยสอนผ่านเครือข่าย มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน 1 ห้องเรียนจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไป วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 2 ห้องเรียน จาก คณะวิทยาศาสตร์ ไป วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

8 การให้บริการห้องไอที คลินิค
บริการศูนย์บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Clinic) แก่คณะ/หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   

9 โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ
โปรแกรมจองเวลาเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์(KKU e-Cluster) โปรแกรมลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ(OT) โปรแกรมให้บริการไอ ที คลินิก(IT Clinic) โปรแกรมขอใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน(VCS) โปรแกรมแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่บริการ(Maintenance)

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google