งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multimedia การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multimedia การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multimedia การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง
มัลติมีเดีย โดย...อาจารย์อนิรุทธ์ สติมั่น ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Multimedia Multimedia
เมนูเนื้อหา มัลติมีเดีย ความหมาย รูปแบบ เสียง (Sound) Animation Multimedia Multimedia

3 Multimedia ความหมาย... มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) (Vaughan. 1993)

4 ความหมายของมัลติมีเดีย
"มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือ สื่อหลายแบบ" เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไว้ด้วยกัน ตลอดจน การนำเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน

5 รูปแบบของสื่อที่ประกอบในมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียเป็นการผสมผสานของสื่อต่างๆหลายๆอย่าง เข้าด้วยกันและรูปแบบของสื่อต่างๆในมัลติมีเดียที่สำคัญประกอบด้วย ข้อความ (Text) เสียง (Audio) ภาพ (Picture) ภาพกราฟิค (Graphic ) ภาพนิ่ง (Still Picture) ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) - ภาพอนิเมชั่น (Animation) - ภาพวีดิทัศน์ (Video)

6 เสียง (Sound) องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
การนำเสียงเข้ามาประกอบในสไลด์ เลือกคำสั่ง Insert ---- Movie and Sound  Sound From File

7 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) การนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบในสไลด์ เลือกคำสั่ง Insert ---- Movie and Sound  Movie From File

8 ภาพอนิเมชั่น (Animation)
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย ภาพอนิเมชั่น (Animation) การนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบในสไลด์ เลือกคำสั่ง Insert ---- Picture  From File


ดาวน์โหลด ppt Multimedia การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google