งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงานสารสนเทศ และแนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงานสารสนเทศ และแนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงานสารสนเทศ และแนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 วัตถุประสงค์ อธิบายถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่องานสารสนเทศ อธิบายถึงแนวโน้มของการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต สามารถเลือกใช้ซอฟท์แวร์สำหรับงานสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3 หัวข้อ การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสำหรับงานสารสนเทศ
แนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต อนาคตของวิศวกรรมซอฟท์แวร์

4 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสำหรับงานสารสนเทศ
Cost Effectiveness Appropriateness Sophistication Organizational Considerations Support Efficiency Industrial Standard

5 แนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต
มาตรฐานเปิด XML & Web Services Web-Based Application .NET vs Java การประยุกต์วิศวกรรมซอฟท์แวร์

6 อนาคตของวิศกรรมซอฟท์แวร์
Software Engineering Process Components and Structure Reasoning and Representation Properties Infrastructure Method

7 Process Software Process Requirements Engineering Testing
Reverse Engineering Software Maintenance and Evolution

8 Components and Structure
Software Architecture Object-Oriented Modeling Aspect-Oriented Modeling Software Engineering for Middleware

9 Reasoning and Representation
Software Analysis Formal Specification Mathematical Foundations of Software Engineering

10 Properties Software Reliability and Dependability Software Engineering
for Performance for Real-Time for Safety for Security for Mobility

11 Infrastructure Software Engineering Tools and Environments
Software Configuration Management Databases in Software Engineering Software Engineering on the Internet

12 Method Software Economics Empirical Studies of Software Engineering
Software Metrics Software Engineering Education


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล บทที่ 9 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในงานสารสนเทศ และแนวโน้มของการพัฒนาซอฟท์แวร์ในอนาคต ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google