งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บรรยาย พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บรรยาย พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บรรยาย พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์ E-mail : suriyon@schq.mi.th
พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์ Mobile: web.schq.mi.th/~suriyon ๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ ประชา ตระการศิลป์

2 ระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การบริหารงาน ระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้ประสบความสำเร็จ พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์ Mobile: web.schq.mi.th/~suriyon

3 การบริหารงานระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้ประสบความสำเร็จ
1. Information Resource Management การบริหารทรัพยากรด้านไอที 2. Technologies Management การบริหารเทคโนโลยี 3. Planning and Control การวางแผนและควบคุม 4. Managing System Development การบริหารการพัฒนาระบบงาน 5. Production and Operation Management การบริหารการดำเนินงาน

4 1. Information Resource Management
1.1 HARDWARE & EQUIPMENT ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบ 1.2 SOFTWARE ซอฟต์แวร์ 1.3 PEOPLEWARE บุคลากร 1.4 DATA ข้อมูล

5 2. Technologies Management
2.1 System Development Methodology กรรมวิธีการพัฒนาระบบงาน 2.2 Hardware & Software technology เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 2.3 Networking & Data Communication ระบบเครือข่าย และการสื่อสารข้อมูล 2.4 Database Management System (DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูล 2.5 Decision Support System ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6 2. Technologies Management (ต่อ)
2.6 Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 2.7 Paperless Office & Office Automation สำนักงานไร้กระดาษ และสำนักงานอัตโนมัติ 2.8 CAD / CAM / CAE (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Engineering) คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ, อุตสาหกรรม, วิศวกรรม

7 2. Technologies Management (ต่อ)
2.9 Robotics หุ่นยนต์ 2.10 Internet / Intranet/ Extranet อินเตอร์เนต/อินทราเนต/เอ็กทราเนต 2.11 Electronics Commerce อิเล็กทรอนิคการค้า 2.12 Tele-Conference / Tele - Education / Tele - Medicine การประชุมทางไกล/การศึกษาทางไกล/ การรักษาทางไกล เป็นต้น

8 3. Planning and Control 3.1 STRATEGIC PLAN นโยบาย
3.2 MASTER PLAN แผนหลัก 3.3 EVALUATION การประเมินผล 3.4 MANAGEMENT การบริหาร (หรือการจัดการ)

9 4. Managing System Development (SDLC/ SSADM)
4.1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 4.2 SYSTEM DEVELOPMENT การพัฒนาระบบ 4.3 PROGRAMMING AND CODING การออกแบบ และเขียนโปรแกรม 4.4 INSTALLATION การติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน

10 5. Production and Operation Management
5.1 จำนวน และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ พร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.2 ระเบียบปฏิบัติ ลำดับ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน / การ บันทึก และการใช้ข้อมูล 5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ (Security & Disaster Recovery Planning) 5.4 การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 5.5 บริหารงานด้านงบประมาณที่เพียงพอ

11 ผู้บรรยาย พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์ E-mail : suriyon@schq.mi.th
พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์ Mobile: web.schq.mi.th/~suriyon ๐๑ กันยายน ๒๕๔๑ ประชา ตระการศิลป์


ดาวน์โหลด ppt ผู้บรรยาย พลตรีสุริยน เผือกสกนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google