งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา 4000105 คอมพิวเตอร์ประยุกต์
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ แนะนำรายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 แนะนำรายวิชา รายละเอียดในรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชาโดยสรุป แผนการเรียน การวัดผล เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงในรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 รายละเอียดในรายวิชา รหัสวิชา (Course Number) ชื่อวิชา (Course Name)
ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หน่วยกิต (Course Credit) คอมพิวเตอร์ประยุกต์ Applied Computer 3(2-2-5) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบงานจริง อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5 วัตถุประสงค์ อธิบายระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อธิบายระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผน และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือการตลาดได้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจหรือการตลาดได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับมนุษย์และสังคม รวมถึงตระหนักและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อมนุษย์ได้ อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6 เนื้อหาวิชาโดยสรุป บทที่ 1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บทที่ 2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) บทที่ 3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ (Spread Sheet) บทที่ 4 ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Presentation) บทที่ 5 ประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับสร้างเว็บไซต์ บทที่ 6 ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อการนำเสนอวิดีโอ (VDO Presentation) บทที่ 7 ประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับสื่อการเรียนการสอน บทที่ 8 ประยุกต์ใช้โปรแกรม สำหรับปรับแต่งรูปภาพ เพื่อออกแบบสื่อโฆษณาหรืองานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 1
เรียนรู้องค์ประกอบซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์หรือโปรแกรมยูทิลิตี้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นต้น อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 2
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสาร รายงาน สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กับงานในอนาคต อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 3
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ โปรแกรมเพื่อการคำนวณ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำตารางแผนงาน ตารางการคำนวณ ตามความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานในอนาคต อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 4
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ เพื่อการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเสนอ สรุปงาน จัดรูปแบบการนำเสนอ เพื่อความน่าสนใจ ตามความเหมาะสม ต่อการประยุกต์ใช้งานในอนาคต อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 5
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเสนอ สารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ การจัดรูปแบบองค์ประกอบต่างๆ ให้ดูน่าสนใจ อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 6
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างวิดีโอ ตัดต่อ ตกแต่ง นำเสนอผลงาน เพื่อใช้เผยแพร่วิดีโอ ตามลักษณะงานที่กำหนด อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 7
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างรูปแบบการสอน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

14 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-บทที่ 8
เรียนรู้และปรับฐานความรู้เรื่องคุณสมบัติ องค์ประกอบ การใช้งานและประยุกต์ใช้ โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการนำไปประกอบให้เกิดความน่าสนใจ เช่น แทรกนำเว็บไซต์เพื่อเป็นการสร้างสื่อโฆษณาเบื้องต้น ซอฟต์แวร์ใช้เรียนรู้ ในบทที่ 8 : Photoshop, SwishMax อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

15 แผนการเรียน ครึ่งแรก บทที่ 1 ถึง 5 สอบกลางภาค ครึ่งหลัง บทที่ 6 ถึง 8
สอบปลายภาค อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

16 การวัดผล สอบกลางภาค 20% (40 คะแนน) สอบปลายภาค 20% (40 คะแนน)
ระหว่างภาคเรียน 60% (60 คะแนน) สอบ 40% (40 คะแนน) การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน (10 คะแนน) งานรายบุคคล (25 คะแนน) งานกลุ่มโครงงาน/ นำเสนองาน (15 คะแนน) สอบกลางภาค 20% (40 คะแนน) สอบปลายภาค 20% (40 คะแนน) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

17 เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง
ธนกฤช สหศักดิ์กุล. (2545). เทคนิคการใช้โปรแกรม Swish & Golive. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์. พนิดา พานิชกุล. (2547). คัมภีร์ Dreamweaver MX กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. Windows 7 & Office 2007 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิปพลิฟาย, 2553ม 552 หน้า. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. วิโรจน์ ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. พงพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. Windows 7 & Office 2007 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิปพลิฟาย, 2553ม 552 หน้า. อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

18 ข้อตกลงในรายวิชา ขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากขาดเกิน 3 ครั้งหมดสิทธิสอบปลายภาคหากขาดเรียน คือ ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ของจริง) หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ไปราชการ ต้องมีใบรับรองการไปราชการ หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การขานชื่อ เรียกตามรายชื่อทะเบียนนักศึกษา การสอบ ห้ามนักศึกษามาสายหรือขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุตาม 1.1) และ 1.2) นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบตามที่ได้ตกลงกับผู้สอน และระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

19 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน เว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์ sru.ac.th/ ติดต่อ หรือ ส่งงาน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google