งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Multimedia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Multimedia"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Multimedia
Jeerasak Numpradit

2 บทนำ อัตราการเจริญเติบโตของการใช้คอมพิวเตอร์
ความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น Graphic User Interface มีการพัฒนาการบีบอัดข้อมูลที่ดีขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้กับ Computer ได้มากขึ้น เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Multimedia

3 Multimedia นิยาม Multi = หลาย ๆ อย่างผสมรวมกัน
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการทางระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

4 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
Picture Text Sound Multimedia Interaction Video

5 ตัวอักษร (ข้อความ) ธรรมดา ตัวอักษรกราฟิก
Text ตัวอักษร (ข้อความ) ธรรมดา ตัวอักษรกราฟิก มุ่งเน้นการสื่อความหมายที่ภาพทำไม่ได้ ตัวอย่าง ตัวอย่าง

6 Picture ภาพนิ่ง (Still Picture) BMP, TIFF, JPEG, PNG, Clipart
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) MPEG, AVI, MOV, GIF, SWF

7 Sound Digital Audio Wave , AU, AIFF, MP3 (MPEG1 Level3) Synthesizer Audio MIDI

8 Video MPEG1(VCD), MPEG2(DVD) , MPEG4

9 Interaction Interactive see,hear

10 คุณค่าที่เป็นลักษณะเด่นของมัลติมีเดีย
เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง ใช้เป็นแบบจำลองสถานการณ์ หรือแบบฝึก มีภาพประกอบเนื้อหาและสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นสื่อที่พัฒนาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ผู้ใช้ควบคุมตนเอง มีระบบหลายแนวทางให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการ สามารถสร้างแรงจูงใจได้ดี

11 คุณค่าที่เป็นลักษณะเด่นของมัลติมีเดีย (ต่อ)
มีสิ่งที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับวิธีการคิด สามารถจัดการด้านเวลาได้ตามความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียน มีปริมาณข้อมูลมากมายหลายรูปแบบ มีการนำเสนอวัฒนธรรมแบบผสมผสาน

12 ประโยชน์ของมัลติมีเดียต่อการเรียนการสอน
การนำเสนอด้วยมัลติมีเดียสร้างความสนใจได้สูง สร้างการฟี้นคืนความรู้เดิมได้เร็ว การสื่อความหมายชัดเจนกว่าสื่ออื่น ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ใช้เวลาสั้น เกิดความคงทนในการจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าสื่ออื่น ให้สื่อความเหมือนกันทุกครั้ง

13 ประโยชน์ของมัลติมีเดียต่อการเรียนการสอน (ต่อ)
เกิดการเรียนรู้แบบส่วนตัว ใช้เป็นเครื่องมือสาธิตเนื้อหาที่ยากหรือซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ในการใช้งานระยะยาว แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย สามารถเก็บแหล่งสื่อไว้ที่ศูนย์กลาง และใช้งานจากทางไกลได้

14 รูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย
แบบเส้นตรง (Linear Progression) แบบอิสระ (Perform Hyperjumping) แบบวงกลม (Circular Paths) แบบฐานข้อมูล (Database) แบบผสม (Compound) โรเซนเบอร์กและคณะ

15 แบบเส้นตรง

16 แบบอิสระ

17 แบบวงกลม Menu

18 แบบฐานข้อมูล Database Text Still Picture Animation Sound Keyword

19 แบบผสม Database Text Still Picture Animation Sound

20 ขอบเขตของมัลติมีเดีย
ด้านอุปกรณ์ (Device Domain) ด้านระบบ (System Domain) ด้านการประยุกต์ใช้งาน (Application Domain) ด้านการเชื่อมโยง (Cross Domain)

21 ขอบเขตของมัลติมีเดีย
Documents Programming Abstractions Application Domain User interface Tools and Applications System Domain Database Systems Communication Systems Cross Domain Synchronization Operating System Computer Technology Audio Device Data Compression Device Device Domain Image Device Data Storage Device Video Animation Computer Network Device

22 ระบบมัลติมีเดีย Input Devices Output Devices Digital Devices
Analog Devices Analog Devices

23 อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย (Input Devices)
Digital Devices Magnetic Storage Devices Scanner CD-ROM, DVD-ROM CD Audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Digital Still Camera Digital Video Camera (DV)

24 อุปกรณ์นำเข้ามัลติมีเดีย (Input Devices)
Analog Devices Video Camera (PAL, NTSC, SECAM, HI8) Video Tape Microphone Cassette Tape

25 อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย (Output Devices)
Digital Devices Magnetic Storage Devices Digital Monitor CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW CD Audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Digital Video Camera (DV) Printer

26 อุปกรณ์แสดงผลมัลติมีเดีย (Output Devices)
Analog Devices Video Recorder (PAL, NTSC, SECAM, HI8) Analog Monitor Speaker

27 มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
Microcomputer Monitor Video Board CD-ROM Sound Board Microphone External Speaker Application Software Mouse , Keyboard

28 มาตรฐานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
Multimedia PC Marketing Council MPC Level 1 MPC Level 2 MPC Level 3 Release 1.3

29 ลักษณะของมัลติมีเดีย
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การเชื่อมโยง (Hyperlinking) การนำส่งข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก (Computer Base Delivery)

30 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านการศึกษา (Education) ด้านการฝึกอบรม (Training) ด้านความบันเทิง (Entertainment) ด้านธุรกิจ (Business) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

31 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านการศึกษา (Education) CAI คือสื่อมัลติมีเดีย แรกๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษา CAI ถูกดัดแปลงมาทำงานบน Web => WBI (Web Base Instruction) E-Learning LMS : Learning Management System CMS : Content Management System Video / Web Conference 31

32 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านการฝึกอบรม (Training) ระบบการฝึกอบรมด้วยมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Training System) สื่อฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Base Training) E-Training การฝึกอบรมบุคลาการผ่านทางสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเติมโตอย่างรวดเร็ว 32

33 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านความบันเทิง (Entertainment) รูปแบบโปรแกรมประยุกต์เช่น โปรแกรมฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เกมส์ รูปแบบออนไลน์ เช่น เกมออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์ วิดีโอออนดีมานด์ 33

34 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านธุรกิจ (Business) การประชุมทางไกล (Video Conferencing) Multimedia Company Profile ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Product) การใช้ เผยแพร่สินค้าไปยังผู้บริโภค 34

35 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ตู้ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ (Multimedia Kios) 35

36 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือเรียกอย่างย่อว่า VR ความจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา สามารถเลียนแบบการรับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ แว่นตา หมวก และถุงมือพิเศษช่วยให้ผู้ที่อยู่ในโลกความจริงเสมือนรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ถูกสร้างนั้นจริงๆ 36

37 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology) จาก Cellular Phone -> Digital General Phone -> Smart Phone , PDA Generation 1 G = ระบบ Cellular System 2G = ระบบ Digital GSM 3G = ขยายขีดความสามารถ ความเร็ว บริการแบบมัลติมีเดีย เต็มรูป 37

38 The End


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Multimedia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google