งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร?
ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง? ใครเป็นปลัดกระทรวง? กิจกรรมของกระทรวง ICT ที่ท่านได้รับทราบมีอะไร? ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT จงยกตัวอย่างการใช้ไอทีในการปฏิบัติงานมาสัก 3 อย่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ระบบสารสนเทศในระดับต่าง ๆ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ใช้

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีในการนำสารสนเทศไปสู่ผู้ใช้สารสนเทศหรือ กลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

3 Alvin Toffler “The Third Wave”
คลื่นลูกที่หนึ่ง ยุคปฏิวัติด้านเกษตรกรรม คลื่นลูกที่สอง ยุคปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สาม ยุคปฏิวัติด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศคลื่นลูกที่สามกับมวลมนุษยชาติ

4 สถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบัน
ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานทั่วไป (Stand Alone) ใช้จัดการงานเอกสาร เช่นการใช้ชุด MS Office ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์ - เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) , Web Board, Chat Synchronous v.s. Asynchronous ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและตัดสินใจ ระบบงานบริการการศึกษา ระบบงานบุคลากร

5 สถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบัน
การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ World Wide Web เพื่อ สืบค้นสารสนเทศ/องค์ความรู้ เพื่อเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น สืบค้นสารสนเทศ/องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน การบริหาร และการตัดสินใจ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรให้หน่วยงานภายนอกทราบ เพื่อบริการ/ประกอบธุรกรรมกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (e-Business or e-Commerce) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภายใน/ดำเนินกิจกรรมภายใน (อินทราเน็ต)

6 ไอทีและคำที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology -IT) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ระบบสารสนเทศ (Information Systems - IS)

7 ข้อมูล สารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ
ข้อมูล เกิดขึ้นมากมายในระบบการทำงานของเรา สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ คือระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน การปฏิบัติงานและทำให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

8 ระบบสารสนเทศในระดับต่าง ๆ
ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing -TP ) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System -MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System -DSS) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System -EIS)

9 แผนการพัฒนาไอทีระดับประเทศ
๒๕๓๘ ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ : IT Plan 2000, IT 2010 ( ) สำนักงานเลขานุการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC) การพัฒนา “เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” (knowledge-based economy) พัฒนาให้เกิด 5 e คือ e-Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education, e-Society

10 แนวโน้มการประยุกต์ใช้ไอทีในอนาคต
การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business or E-Commerce) อินทราเน็ต การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Education/E-Learning)


ดาวน์โหลด ppt คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google