งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน E-LEARNING

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน E-LEARNING"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน E-LEARNING

2 E-learning คืออะไร E-learning คืออะไร
คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบ ใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็น ต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะ หนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอน บนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่าน ออนไลน์ เป็นต้น           

3 ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การ สอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาใน ลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)          

4  คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุป ได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วย ตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ใน การถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการ นำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้น สามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบ ปฎิสัมพันธ์ได้

5 บทเรียน e-learning วิทยาลัยวลัยลักษณ์ของกองสุขศึกษา Health Education Division เรื่อง การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแบบ offline

6

7

8

9 บทเรียน e-learning เรื่อง การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแบบ offline

10

11

12

13 สมาชิกในกลุ่ม สาขาภาษาอังกฤษ ห้อง 1 1.นางสาวปรางทิพย์ สุริยนต์ เลขที่2
1.นางสาวปรางทิพย์ สุริยนต์ เลขที่2 2.นางสาวพัชณีกร สิงห์โต เลขที่25 3.นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ เลขที่ 26 4.นางสาวรัชนีวรรณ หารชะนะวงษา เลขที่43 5.นางสาวเจนจิรา วงษ์ดี เลขที่ 44 สาขาภาษาอังกฤษ ห้อง 1

14 ขอบคุณค่ะ

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน E-LEARNING

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google