งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา
Management Information System and Case ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร.อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 บทที่ 13 MIS ในหน้าที่ขอบเขตของธุรกิจ
ในทุกวันนี้ธุรกิจทุกประเภทต้องมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ของธุรกิจให้ชัดเจน โดยมีฝ่าย แผนก หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในหน้า ที่ และได้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความ สะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อการใช้งานของ ผู้บริหารที่จำเป็นจะต้องนำสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ขอบเขตของงานที่นิยมใช้ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3. สารสนเทศทางตลาด สารสนเทศทางการผลิต

3 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
ระบบสารสนเทศทางการเงินประกอบด้วย การพยากรณ์ การจัดการกองทุน การตรวจสอบ แหล่งของสารสนเทศทางการเงิน ได้แก่ แหล่งการประมวลผลรายการ ข้อมูลพยากรณ์ภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ข้อมูลเกี่ยวกับกองลงทุน 5. ข้อมูลการตรวจสอบของรัฐ การวางแผนกลยุทธ์

4 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ งบประมาณ งบการเงิน การจ่ายเงินเดือน

5 สารสนเทศทางตลาด สารสนเทศทางตลาด จะต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดและการ พยากรณ์การขาย

6 สารสนเทศการผลิต โดยส่วนใหญ่ใช้การตัดสินใจในการผลิต ได้แก่
โดยส่วนใหญ่ใช้การตัดสินใจในการผลิต ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก การผลิต ขั้นตอนการผลิตจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการผลิต ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบการผลิต การออกแบบทางวิศวกรรม

7 แหล่งของสารสนเทศทางการผลิต
ข้อมูลทางการผลิต ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสหภาพ ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก คุณสมบัติทางวิศวกรรม ข้อมูลการตลาดภายใน

8 ระบบสารสนเทศในขอบเขตอื่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and development information system) ระบบสารสนเทศแหล่งทรัพยากรมนุษย์ (Human resource information system)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google