งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย รหัส g

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย รหัส g"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย รหัส g5217650621
การพัฒนาแหล่งความรู้รายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยใช้เว็บบล็อก Development of WeBlog-Based Resources for Intercultural Communication Course for Undergraduates at Mae Fah Luang University จัดทำโดย นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย รหัส g

2 หลักการและเหตุผล ความสำคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
รายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน สื่อความบันเทิงเพื่อการศึกษา เทคโนโลยี WeBlog แหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้ สื่อกลางทางการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้เว็บบล็อก (WeBlog)

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน WeBlog Intercultural Communication
1. ศึกษาค้นคว้า WeBlog Intercultural Communication 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ตรวจสอบและแก้ไข 5. ออกแบบและสร้างเว็บบล็อก 6. การนำไปใช้ 7. การประเมินผล

5 ผลงานสมบูรณ์ของโครงการ
ประมาณการงบประมาณ 60,000-80,000 บาท ผลงานสมบูรณ์ของโครงการ เว็บบล็อกแหล่งความรู้รายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ ทรัพยากรสารนิเทศ มัลติมีเดีย ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงเพื่อการศึกษา เนื้อหาในรายวิชา การสร้าง WeBlog ต้นแบบของโครงการ

6

7 บทเรียนที่ 2 เรื่อง การเข้าใจวัฒนธรรม (Understanding Culture)
บทเรียนที่ 1 เรื่อง หลักการและแนวคิดทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Communication Principles and Concepts) บทเรียนที่ 2 เรื่อง การเข้าใจวัฒนธรรม (Understanding Culture) บทเรียนที่ 3 เรื่อง รากฐานทางวัฒนธรรม (Deep Structure of Culture) บทเรียนที่ 4 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้วัจนะภาษา (Intercultural Communication through Verbal Processes) บทเรียนที่ 5 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับอวัจนะภาษา (Intercultural Communication and Nonverbal Language) บทเรียนที่ 6 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสารในหลากหลายบริบท: ด้านธุรกิจ การศึกษา และสุขภาพ (Cultural Influences on Diverse Communication Contexts: Business, Education, and Health Care Settings) บทเรียนที่ 7 เรื่อง ความท้าทายทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพของผู้ สื่อสาร (Intercultural Challenges and Becoming Competent Communicators)

8 ต้นแบบของโครงการ บทเรียนที่ 5 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับอวัจนะภาษา (Intercultural Communication and Nonverbal Language) หน้าที่และคุณลักษณะของการสื่อสารโดยใช้อวัจนะภาษา การสื่อสารโดยใช้อวัจนะภาษากับวัฒนธรรม ประเภทของการสื่อสารทางอวัจนะภาษา เมนูหลัก: Academic Links Student Focus Faculty Update Edutainment Arcade Learning Resources Contact Instructor Student Assignments

9 โครงสร้างต้นแบบ Welcome Message Student Assignment Academic Links
Edutainment Arcade Faculty Update Learning Resources Contact Instructor Student Focus Introduction Blog

10 Academic Links: Database Online Library Link University Links

11 Faculty Update University News Faculty News

12 Learning Resources Research Articles and Journals Multimedia Materials Supplementary Resources

13 Student Assignments Weekly Assignments Group Work Final Project

14 Opinion and Reflection Questions and Answers
Student Focus Recommendations Opinion and Reflection Questions and Answers

15 Edutainment Arcade Movies and Music Video Listen to the Music

16 Instructor’s Email Address
Contact Instructor Instructor’s Address

17 Thank You for your Attention
Questions & Answers Thank You for your Attention

18


ดาวน์โหลด ppt นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย รหัส g

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google