งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา STC0101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา STC0101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา STC0101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ แนะนำรายวิชา STC0101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 แนะนำรายวิชา รายละเอียดในรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชาโดยสรุป แผนการเรียน การวัดผล เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงในรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 รายละเอียดในรายวิชา รหัสวิชา (Course Number) ชื่อวิชา (Course Name)
ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หน่วยกิต (Course Credit) STC0101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม Computer Programming and Algorithm 3(2-2-5) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา
เทคนิคในการออกแบบและวิเคราะห์ อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเขียน การพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบต่างๆ เช่น Sequential Decision, Repetition, Modular และ Recursion เป็นต้น อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนได้
สามารถอธิบายความหมายของรหัสเทียม ผังงานรูปแบบต่างๆ ได้ สามารถอธิบายถึงการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบโปรแกรมได้ สามารถอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง ผังงานแบบเรียงลำดับ ผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข ผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำและโปรแกรมย่อยได้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ สามารถประยุกต์การใช้ ผังงานแบบเรียงลำดับ ผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข ผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำและโปรแกรมย่อยได้ สามารถประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6 เนื้อหาวิชาโดยสรุป ช่วงที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการแก้ปัญหา
บทที่ 1 การแก้ปัญหา บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล บทที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ช่วงที่ 2 การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน บทที่ 4 เครื่องมือออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ บทที่ 5 ผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequence Flowchart) บทที่ 6 ผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข (Selection or Condition Flowchart) บทที่ 7 ผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำ (Repeation or Loop Flowchart) บทที่ 8 โปรแกรมย่อย (Moduler) ช่วงที่ 3 ขั้นตอนวิธีต่างๆ บทที่ 9 ขั้นตอนวิธี ช่วงที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น บทที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม บทที่ 11 ประยุกต์การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซีเบื้องต้น) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-ช่วงที่ 1
กล่าวถึงความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีแนวทางสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาการออกแบบการเขียนโปรแกรมในเบื้องต้น ประกอบด้วย 3 บท บทที่ 1 การแก้ปัญหา บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล บทที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การลงรหัสโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การทำเอกสารประกอบโปรแกรม อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-ช่วงที่ 2
กล่าวถึงลักษณะของเครื่องมือและการนำเครื่องมือใช้แก้ปัญหาตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 4 บท บทที่ 4 เครื่องมือออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ บทที่ 5 ผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequence Flowchart) บทที่ 6 ผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข (Selection or Condition Flowchart) บทที่ 7 ผังงานแบบการทำงาน แบบวนซ้ำ (Repeation or Loop Flowchart) บทที่ 8 โปรแกรมย่อย (Moduler) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-ช่วงที่ 3
กล่าวถึงขั้นตอนวิธีพื้นที่ทั่วๆ ไป โดยมีตัวอย่างให้ศึกษาและนำเครื่องมือมาใช้งานเพื่อแก้ปัญหาในแบบขั้นตอน ประกอบด้วย 1 บท บทที่ 9 ขั้นตอนวิธี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด เรียงลำดับ ค้นหา อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10 เนื้อหาวิชาโดยสรุป-ช่วงที่ 4
กล่าวถึงการนำความรู้แก้ปัญหา โปรแกรมมาประยุกต์โดยใช้ กับภาษาโปรแกรมให้เกิดความเข้าใจ ประกอบด้วย 2 บท บทที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษาโปรแกรม บทที่ 11 ประยุกต์การ เขียนภาษาคอมพิวเตอร์ #include <stdio.h> main(){ printf(“Hello World”); } อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11 แผนการเรียน ครึ่งแรก ช่วงที่ 1 ถึง 2 ครึ่งหลัง ช่วงที่ 3 ถึง 4
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 ครึ่งหลัง ช่วงที่ 3 ถึง 4 บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12 การวัดผล การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน)
ระหว่างภาคเรียน 40% (40 คะแนน) สอบ 60% (60 คะแนน) การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน (20 คะแนน) งานรายบุคคล (20 คะแนน) สอบกลางภาค 30% (30 คะแนน) สอบปลายภาค 30% (30 คะแนน) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13 เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง
เอกพันธุ์ คำปัญโญ. หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, หน้า. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หลักการเขียนโปรแกรม คพ.ทป 014. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช กรุงเทพฯ : คุรุสภา. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คู่มือประกอบการเรียนวิชาตรรกะการเขียนโปรแกรม. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. ศศลักษณ์ ทองขาว. เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม (Computer Programming and Algorithm). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

14 ข้อตกลงในรายวิชา ขาดเรียนได้ไม่เกิน 80% หากขาดเกิน 3 ครั้งหมดสิทธิสอบปลายภาคหากขาดเรียน คือ ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ของจริง+สำเนา) หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ไปราชการ ต้องมีใบรับรองการไปราชการ หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การขานชื่อ เรียกตามรายชื่อทะเบียนนักศึกษา การสอบ ห้ามนักศึกษามาสายหรือขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุตาม 1.1) และ 1.2) นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบตามที่ได้ตกลงกับผู้สอน และระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

15 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์ sru.ac.th/ ติดต่อ หรือ ส่งงาน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

16 จบสไลด์ แนะนำรายวิชา ขอบคุณที่รับฟังครับ
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา STC0101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google