งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Getting Started with e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Getting Started with e-Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Getting Started with e-Learning
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 e-Learning Web-based Instruction การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การสอนบนเว็บ
เว็บช่วยสอน , การสอนออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนออนไลน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

3 e-Learning คืออะไร การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการเรียนการสอน ปัจจุบันจะหมายถึงการเรียนการสอนออนไลน์

4 พัฒนาการของ e-Learning
Web Authoring Web Programming Learning Management System Virtual Learning Environment

5 Web Authoring

6

7 Web Programming

8 Learning Management System

9 e-Media

10 e-Learning Ramathibodhi

11 e-Learning International College

12 e-Learning : Ramathibodi Nursing

13 e-Learning คณะพยาบาลศาสตร์

14 e-Learning ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

15 LMS : Open Source Freeware Moodle, ATutor , Caroline , Sakai , Learn Loop etc. Freeware in Thai Learn Square, TCU etc. Commercial WebCT , Blackboard etc.

16 การใช้งาน LMS Admin Teacher Student Guest

17 การจัดการเนื้อหา การจัดการสมาชิก การจัดกิจกรรม การจัดการระบบ
องค์ประกอบของ LMS การจัดการเนื้อหา การจัดการสมาชิก การจัดกิจกรรม การจัดการระบบ

18 การจัดการเนื้อหา การสร้างเว็บเพจภายใน LMS
การนำเข้าไฟล์เอกสารทุกประเภท .doc, .pdf , .xls , ppt ฯลฯ การเชื่อมโยงเนื้อหา

19 การจัดการสมาชิก

20 การจัดกิจกรรม

21 การจัดการระบบ

22 Virtual Learning Environment

23 URL : e-Learning Institute for Innovative Learning, Mahidol University Mahidol University : International College. e-Learning ภาควิชาพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี e-Learning ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล e-Learning คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช

24 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt Getting Started with e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google