งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

2 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

4 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

5 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

7 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

8 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

9 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน 80 – 100 4 75 – 79 3.5 70 – 74 3 65 – 69 2.5 60 – 64 2 55 – 59 1.5 50 – 54 1 0 - 49

10 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ผลการประเมิน สาเหตุ (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

11 2.การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

13 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

14 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

15 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

16 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

17 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น
นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  ต้องได้หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน ที่เรียนทุกรายวิชา

18 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และทุกวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

19 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

20  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ”
เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

21 จำนวนนักเรียน = 461 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 1.89
สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน = 461 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

22 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/1
จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

23 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/2
จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

24 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/3
จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

25 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/4
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

26 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/5
จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

27 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/6
จำนวนนักเรียน = 42 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

28 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/7
จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

29 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/8
จำนวนนักเรียน = 42 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

30 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/9
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

31 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/10
จำนวนนักเรียน = 44 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

32 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 59.13 61.91 สพม.1 54.82 56.00 สพฐ. 47.68 49.87

33 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 31.65 26.66 สพม.1 30.35 27.90 สพฐ. 22.62 20.43

34 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 37.35 33.57 สพม.1 37.12 33.74 สพฐ. 33.26 30.60

35 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 41.17 39.92 สพม.1 40.18 36.84 สพฐ. 36.47 33.19

36 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 30.44 36.14 สพม.1 31.51 35.21 สพฐ. 21.71 25.05

37 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 59.06 68.62 สพม.1 58.04 66.80 สพฐ. 54.04 62.46

38 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 37.96 34.23 สพม.1 36.10 32.79 สพฐ. 32.98 29.17

39 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาการงานอาชีพฯ ปีการศึกษา 2555-2556
สังกัด 2555 2556 สรุป ศ.อ. 53.42 57.23 สพม.1 51.16 53.80 สพฐ. 46.20 50.71

40 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
นักเรียนทั้งหมด 461 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 55 คน

41 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/1 นักเรียนทั้งหมด 47 คน ไม่มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ

42 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/2 นักเรียนทั้งหมด 49คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 2 คน

43 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/2 มีนักเรียนติด 0 ,ร ,มผ จำนวน 2 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน

44 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/3 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 2 คน

45 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/3 มีนักเรียนติด 0 ,ร ,มผ จำนวน 2 คน 1 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน

46 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/4 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 2 คน

47 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/4 มีนักเรียนติด 0 ,ร ,มผ จำนวน 2 คน 6 วิชา จำนวน 2 คน ***นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS***

48 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/5 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 8 คน

49 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/5 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 10 คน 1 รายวิชา จำนวน 6 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 5 รายวิชา จำนวน 1 คน

50 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/6 นักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 19 คน

51 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/6 มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 19 คน 1 รายวิชา จำนวน 10 คน 2 รายวิชา จำนวน 3 คน 3 รายวิชา จำนวน 2 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน 5 รายวิชา จำนวน 1 คน 7 รายวิชา จำนวน 1 คน 9 รายวิชา จำนวน 1 คน

52 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/7 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 14 คน

53 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/7 มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 14 คน 1 รายวิชา จำนวน 6 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 4 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน 6 รายวิชา จำนวน 1 คน 7 รายวิชา จำนวน 1 คน

54 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/8 นักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 6 คน

55 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/8 มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 5 คน 1 รายวิชา จำนวน 3 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน 14 รายวิชา จำนวน 1 คน

56 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/9 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 3 คน

57 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/9 มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 3 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน

58 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0 , ร , มผ
ม.6/10 นักเรียนทั้งหมด 44 คน ไม่มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ

59 การดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนที่ติดค้าง ของนักเรียนชั้น ม.6
ให้นักเรียนติดต่อคุณครูประจำวิชา เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

60 กำหนดการสอบ GAT&PAT ครั้งที่ 1/2558 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557 วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 2557 วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2557

61 ตารางสอบ GAT & PAT วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 57
เวลา รหัสวิชา 85 GAT ความถนัด ทั่วไป พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 71 PAT 1 ทาง คณิตศาสตร์

62 ตารางสอบ GAT & PAT วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 57
เวลา รหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัด ทาง วิทยาศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 75 PAT 5 วิชาชีพครู

63 ตารางสอบ GAT & PAT วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 57
เวลา รหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัด ทาง วิศวกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 74 PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

64 ตารางสอบ GAT & PAT วันอังคารที่ 25 พ.ย. 57
เวลา รหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัด ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 77 PAT 7 ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี

65 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 22, พุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

66 กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2558

67 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558
เวลา รหัสวิชา 09 ภาษาไทย 39 คณิตศาสตร์ 69 ชีววิทยา 59 เคมี

68 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2558
เวลา รหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ 19 สังคมศึกษา 49 ฟิสิกส์

69 กำหนดการสอบ GAT&PAT ครั้งที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2558 วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2558 วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2558 วันอังคารที่ 10 มี.ค. 2558

70 ตารางสอบ GAT & PAT วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 58
เวลา รหัสวิชา 85 GAT ความถนัด ทั่วไป พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 71 PAT 1 ทาง คณิตศาสตร์

71 ตารางสอบ GAT & PAT วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 58
เวลา รหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัด ทาง วิทยาศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 75 PAT 5 วิชาชีพครู

72 ตารางสอบ GAT & PAT วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 58
เวลา รหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัด ทาง วิศวกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 74 PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

73 ตารางสอบ GAT & PAT วันอังคารที่ 10 มี.ค. 58
เวลา รหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัด ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 77 PAT 7 ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี

74 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 23, พุธที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

75 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

76 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

77 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

78 วันอนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 มีนาคม 2558

79 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
ห้อง GPAX 1 นายกฤษฏิ์ชวิศ ประเสริฐสุข 4 3.98 นายณัฐพล บุญชัยพานิชวัฒนา 3 นายรณรต ทวีศรี 3.95 น.ส.พรพิมล จิรยศบุญยศักดิ์ 3.94 น.ส.อคิราภ์ เล็กอุทัย

80 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
ห้อง GPAX 6 น.ส.สโรชา ศิริอักษร 4 3.93 7 น.ส.ปทิดา จัดจันทึก 3.90 น.ส.ณัฐณิญา กิตติ์ธนานันท์ 9 น.ส.ปีกาญจน์ ภูมิรัตน์ 1 น.ส.พิชามญชุ์ แสงประเสริฐ

81 นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดแย่
เลขประจำตัว ห้อง GPAX 461 37169 8 1.89 460 36915 7 1.92 459 39401 6 2.09 458 40068 2.10

82 นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดแย่
เลขประจำตัว ห้อง GPAX 457 39387 6 2.11 456 36803 7 2.15 455 36917 2.17

83 กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2558

84 ตารางสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 58
เวลา รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ

85 ตารางสอบ O-NET วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 58
เวลา รหัสวิชา 01 ภาษาไทย รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 06 สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

86 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 70 90 2 เลือกคำตอบจากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 10 รวม 80 100

87 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
สาระ จำนวนข้อ คะแนน การอ่าน 20 40.0 การเขียน 22 22.0 การฟัง การดู และการพูด 4 4.0 หลักการใช้ภาษา 19 19.0 วรรณคดีและวรรณกรรม 15 15.0 รวม 80 100.0

88 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 32 80 2 แบบระบายคำตอบ ที่เป็นค่า/ตัวเลข 8 20 รวม 40 100

89 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
สาระ จำนวนข้อ คะแนน จำนวนและการดำเนินการ 8 20.0 การวัด 4 10.0 เรขาคณิต - พีชคณิต 19 47.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 9 22.5 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวม 40 100.0

90 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 2 ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 10 20 รวม 90 100

91 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
สาระ จำนวนข้อ คะแนน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 12 13.0 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 8 9.0 สารและสมบัติของสาร 20 22.0 แรงและการเคลื่อนที่ 11 12.0 พลังงาน 9 10.0 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.0 รวม 90 100.0

92 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาฯ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 65 81.25 2 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ 15 18.75 รวม 80 100

93 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระ จำนวนข้อ คะแนน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 16 20.0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวม 80 100.0

94 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 32 80 2 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 8 20 รวม 40 100

95 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาระ จำนวนข้อ คะแนน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ 6 15.0 ชีวิตและครอบครัว 4 10.0 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 16 40.0 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 9 22.5 ความปลอดภัยในชีวิต 5 12.5 รวม 40 100.0

96 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 60 2 แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 7 40 รวม 37 100

97 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ
สาระ จำนวนข้อ คะแนน ทัศนศิลป์ 13 35.0 ดนตรี 11 25.0 นาฏศิลป์ บูรณาการ 2 15.0 รวม 37 100.0

98 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 41 82 2 แบบเลือกคำตอบจาก แต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 3 18 รวม 44 100

99 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระ จำนวนข้อ คะแนน การดำรงชีวิตและครอบครัว 25 62.0 การอาชีพ 3 6.0 การออกแบบและเทคโนโลยี 10 20.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 12.0 รวม 44 100.0

100 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 2 ปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ 10 20 รวม 90 100

101 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
สาระ จำนวนข้อ คะแนน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 21 21.0 ภาษาและวัฒนธรรม 28 38.0 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 20 20.0 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก รวม 90 100.0

102 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET
 ห้าม ผู้เข้าสอบที่ไป ผิดสนามสอบ เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ไป สายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ

103 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET
 ห้าม ผู้เข้าสอบที่ ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ ไม่มีหลักฐาน แสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี รูปถ่ายตัวจริงและยังไม่หมดอายุ)เข้าห้องสอบ

104 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET
 ห้าม ผู้เข้าสอบนำ เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อสารใด ๆ ทุกชนิด เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบ นำนาฬิกาที่ไม่ใช่ นาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น เข้า ห้องสอบ

105 ความสำคัญของการสอบ O-NET
นักเรียนทราบความสามารถของตนเอง สามารถนำผลสอบมาเปรียบเทียบกับ GPA ต้องนำผลการสอบมายื่นสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา นำผลไปถ่วงน้ำหนัก 20% กับ GPA 80% และบันทึกลงในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

106 การประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6
สทศ. ประกาศผลสอบ ให้โรงเรียนทราบ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

107 การประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558
สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

108 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 3 – 28 พ.ย. 2557 สอบแก้ตัว รายวิชาที่ตกค้างอยู่ 3 - 24 สทศ. รับสมัครสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา

109 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 22 – 25 พ.ย. 2557 สอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1/2558 22, 24, 26 ธ.ค. 2557 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

110 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 26 ธ.ค. 2557 สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1/2558 5 - 27 ม.ค. 2558 สทศ. รับสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2558

111 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม ม.ค. 2558 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา 7 - 8 ก.พ. 2558 สอบ O-NET

112 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 21 ก.พ. 2558 สทศ. ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 23, 25, 27 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

113 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 2 - 3 มี.ค. 2558 สอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 7 - 10 สอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

114 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 11 มี.ค. 2558 ซ้อมพิธีรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

115 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
วัน เดือน ปี กิจกรรม 18 มี.ค. 2557 วันอนุมัติจบหลักสูตร 31 มี.ค. 2558 พิธีรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร 10 เม.ย. 2558 สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

116 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google