งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

2 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3 เกณฑ์การประเมินผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม. 1-6
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม. 1-6

4 กรณีนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ มีขั้นตอนในการแก้ไขผลการเรียนดังต่อไปนี้

5 นักเรียนที่มีผลการเรียน “0 , ร , มส ”

6 การซ่อมเสริมครั้งที่ 1
การซ่อมเสริมครั้งที่ 1

7

8 ตัวอย่างบัตรซ่อมเสริม

9 ตัวอย่างใบแจ้งผล 0 และผลการซ่อมเสริม

10 ผลการเรียนหลังการจากการซ่อมเสริมครั้งที่ 1 1
ผลการเรียนหลังการจากการซ่อมเสริมครั้งที่ กรณีติด “0” ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1” 2. กรณีติด “ร” เหตุสุดวิสัย ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1-4” - เหตุไม่สุดวิสัย ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1” 3. กรณีติด “มส” - เวลาเรียนถึง 60% เรียนเพิ่มเติมจนครบเวลา 80% ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1” - เวลาเรียนไม่ครบ 60% ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1-4”

11 การซ่อมเสริมครั้งที่ 2
การซ่อมเสริมครั้งที่ 2

12

13 ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 2
ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 2

14 ตัวอย่างตารางเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 2
ตัวอย่างตารางเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 2

15 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการซ่อมเสริม ครั้งที่ 2
ตัวอย่างแบบบันทึกผลการซ่อมเสริม ครั้งที่ 2

16

17 ผลการเรียนหลังการจากการซ่อมเสริมครั้งที่ 2
ผลการเรียนหลังการจากการซ่อมเสริมครั้งที่ 2 * ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1” * ถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป

18 การเรียนซ้ำ

19 การเรียนซ้ำ แบ่งเป็น 2 กรณี
การเรียนซ้ำ แบ่งเป็น 2 กรณี 1. เรียนซ้ำเป็นรายวิชา - ผลการเรียน “0” ซ่อมเสริม 2 ครั้งไม่ผ่าน หรือ ไม่เข้าซ่อมเสริมตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด - ผลการเรียน “มส” กรณีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด

20 2. เรียนซ้ำชั้น *กรณีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00*
2. เรียนซ้ำชั้น *กรณีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00* ขั้นตอนการดำเนินการ 1. สำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 2. นักเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 1 3. นำผลการเรียนจากการซ่อมเสริมครั้งที่ 1 มาคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหม่ 4. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง ลงเรียนซ้ำชั้น

21

22 ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนซ้ำ

23 ตัวอย่างใบงานการเรียนซ้ำ

24 ตัวอย่างแบบรายผลการเรียนซ้ำและ ปพ.5

25 ผลการเรียนหลังการจากการเรียนซ้ำ. ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1-4”
ผลการเรียนหลังการจากการเรียนซ้ำ * ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1-4” * ถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำในภาคเรียนถัดไป

26 ขอบคุณคะ งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ขอบคุณคะ งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google