งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูทุกท่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูทุกท่าน

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา
การประชุมปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

3 ประชุมปฏิบัติการทีมงานโครงการ
กิจกรรมสำคัญ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประชุมปฏิบัติการทีมงานโครงการ เครือข่ายนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่ผลการปฎิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา

4 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
ศน.วรรณา สุนันต๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป
สาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ผลต่าง ภาษาไทย 27.01 31.22 - 4.21 คณิตศาสตร์ 26.84 34.85 - 8.01 วิทยาศาสตร์ 34.94 41.56 - 6.62 ภาษาอังกฤษ 14.04 20.99 - 6.95 สังคมศึกษา 40.00 47.07 - 7.07 สุขศึกษาฯ 52.58 54.31 - 1.73 ศิลปะ 33.42 41.10 - 7.68 การงานอาชีพฯ 48.74 52.52 - 3.78

6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป
สาระการเรียนรู้ เมือง ขุนยวม ปาย ปางมะผ้า ภาษาไทย 27.84 27.61 25.88 26.17 คณิตศาสตร์ 28.50 28.59 27.20 21.26 วิทยาศาสตร์ 37.05 35.83 34.03 30.98 ภาษาอังกฤษ 14.57 11.61 12.99 16.85 สังคมศึกษา 43.82 40.32 37.56 35.13 สุขศึกษาฯ 53.56 57.85 48.90 49.78 ศิลปะ 35.23 32.54 33.59 30.48 การงานอาชีพฯ 52.59 50.62 46.28 42.20 เฉลี่ยรวม 36.65 35.62 33.30 31.61

7 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป
สาระการเรียนรู้ 2551 2552 2553 ผลต่าง ปี 52 กับ 53 ภาษาไทย 36.18 34.96 27.01 - 7.95 คณิตศาสตร์ 36.62 24.93 26.84 1.91 วิทยาศาสตร์ 43.43 31.57 34.94 3.37 ภาษาอังกฤษ 30.05 21.35 14.04 - 7.31 สังคมศึกษา - 27.55 40.00 12.45 สุขศึกษาฯ 58.14 52.58 - 5.56 ศิลปะ 33.98 33.42 - 0.56 การงานอาชีพฯ 43.89 48.74 4.85

8 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป

9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553
สาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ผลต่าง ภาษาไทย 40.51 42.80 - 2.29 คณิตศาสตร์ 21.64 24.18 - 2.54 วิทยาศาสตร์ 26.91 29.17 - 2.26 ภาษาอังกฤษ 14.08 16.19 - 2.11 สังคมศึกษา 35.53 40.85 - 5.32 สุขศึกษาฯ 67.53 71.97 - 4.44 ศิลปะ 23.97 28.48 - 4.51 การงานอาชีพฯ 41.24 47.07 - 5.83

10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม
สาระการเรียนรู้ เมือง ขุนยวม ปาย ปางมะผ้า ภาษาไทย 42.59 40.43 37.36 40.97 คณิตศาสตร์ 23.38 21.03 20.53 วิทยาศาสตร์ 27.69 24.89 24.44 29.20 ภาษาอังกฤษ 16.22 12.32 12.26 14.15 สังคมศึกษา 35.75 36.24 33.03 37.13 สุขศึกษาฯ 72.71 66.00 64.96 64.70 ศิลปะ 24.64 24.39 26.08 21.16 การงานอาชีพฯ 44.26 43.49 38.87 38.79 เฉลี่ยรวม 35.91 33.60 32.26 33.33

11 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม
สาระการเรียนรู้ 2551 2552 2553 ผลต่าง ปี 52 กับ 53 ภาษาไทย 39.54 33.53 40.51 6.98 คณิตศาสตร์ 30.39 23.22 21.64 - 1.58 วิทยาศาสตร์ 37.49 27.46 26.91 - 0.55 ภาษาอังกฤษ 30.37 18.43 14.08 - 4.35 สังคมศึกษา 40.20 38.02 35.53 - 2.49 สุขศึกษาฯ - 55.75 67.53 11.78 ศิลปะ 32.48 23.97 - 8.51 การงานอาชีพฯ 31.68 41.24 9.56

12 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม

13 END ขอบคุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google