งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม 2548

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีกฎหมายกำหนดให้หน่วย ราชการเปิดเผยข้อมูล/ข่าวสารให้ประชาชนตามที่ร้องขอ การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร ของหน่วยราชการ ตลอดจนประโยชน์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารที่มีให้แก่ประชาชน เพื่อ เป็นแนวทางให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาคและทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three – stage sampling มีประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,800 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2548

3 สื่อที่ทำให้ประชาชนทราบข้อมูล/ข่าวสารของหน่วยงานราชการ
ร้อยละ 97.6 100 80 60 35.1 40 20 9.4 9.2 5.5 ประเภทสื่อ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อสารโดยตรง สื่อเฉพาะกิจ สื่อ อิเล็กทรอนิคส์ หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

4 การเคยขอใช้ข้อมูล/ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
ร้อยละ 80 71.6 71.7 70.0 68.8 69.6 66.1 60 40 เคย 33.9 30.0 31.2 28.4 30.4 28.3 ไม่เคย 20 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

5 ความคิดเห็นต่อการให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร
เรื่อง ทั่ว ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ 100.0 สะดวก 84.3 75.4 78.5 87.3 91.2 82.6 ไม่สะดวก 15.7 24.6 21.5 12.7 8.8 17.4 ความครบถ้วนของ ข้อมูล/ข่าวสาร ครบถ้วน 83.6 73.6 80.2 86.6 87.7 85.5 ไม่ครบถ้วน 16.4 26.4 19.8 13.4 12.3 14.5 หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่เคยขอใช้ข้อมูล/ข่าวสาร

6 การทราบว่ามีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานราชการเปิดเผยข้อมูล/ข่าวสาร ให้ประชาชนตามที่ร้องขอได้
ร้อยละ 80 62.7 60.9 60.6 61.1 61.7 56.3 60 43.7 39.1 39.4 38.9 38.3 37.3 40 ทราบ ไม่ทราบ 20 ภาค ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

7 การคิดจะไปใช้สิทธิในการขอดูข้อมูล/ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
ความคิดเห็น ทั่ว ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ รวม 100.0 คิดจะใช้สิทธิขอดูข้อมูล/ข่าวสาร 58.7 56.6 59.0 61.8 59.2 54.9 ไม่คิดจะใช้สิทธิขอดูข้อมูล/ข่าวสาร 41.3 43.4 41.0 38.2 40.8 45.1

8 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 50 41.4 35.5 40 30 15.5 20 7.6 10 ประโยชน์ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี ความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google