งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา

2 การเบิกจ่าย ไตรมาส 1 (GFMIS) เป้าหมาย 20 % งบรายจ่ายเงินจัดสรรเบิกจ่าย / ผูกพัน % การใช้ รวม 93,067,6 00 15,112,7 83.43 16.24 1. งบบุคลากร 36,326,3 00 8,533,79 1.20 23.49 2. งบ ดำเนินงาน ( ผลผลิต ) 40,554,0 00 5,226,98 1.20 12.89 3. งบ ดำเนินงาน ( ภารกิจขั้นต่ำ / ประจำ ) 8,486,30 0 1,302,99 6 15.35 4. ค่า สาธารณูปโภค 780,00049,0156.28 5. งบอุดหนุน 6,921,00 0 0.000 6. เงินอุดหนุน ทั่วไป 1,775,20 0 100

3 ผลผลิต / กิจกรรมหลัก ( แผนงาน ) เงินจัดสรรเบิกจ่าย /G FMIS (%) ค่าใช้จ่าย จริง (%) รวม 40,554,0 00 5,226,98 1.20 (12.89) 7,778,8 83 (19.18) ผ 2 กิจกรรม หลักที่ 2.1 (P7 - พัฒนาบริหาร จัดการ ) 2,502,00 0 159,359. 23 (6.37) 506,224 (20.23) ผ 4 กิจกรรม หลักที่ 4.1 (P5 – เฝ้าระวัง / ข่าว กรอง ) 23,841,0 00 624,000 (2.62) 960,728 (4.03) ผ 4 กิจกรรม หลักที่ 4.2 (P2 – PHER/SRRT) 14,211,0 00 4,443,62 2 (31.27) 6,311,9 31 (44.42) การใช้จ่ายงบดำเนินงานราย ผลผลิต ไตรมาส 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง และการ เบิกจ่าย (GFMIS)

4 พัฒนาทีม SRRT ปฏิบัติการสอบสวนโรคที่ สำคัญ บริหารจัดการทรัพยากร จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฯ ผลิตและพัฒนาแพทย์ / สัตว แพทย์ FETP พัฒนาคุณภาพองค์กร ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ระบบเฝ้าระวัง HIV / เอดส์ / STI / TB ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ สวล. การจัดทำข่าวกรองโรค / ภัย สุขภาพ พัฒนาการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังฯ พัฒนา web site งานระบาด วิทยา ศูนย์ประสานงาน IHR รวม ร้อยละค่าใช้จ่ายจริงของงบ ดำเนินงานรายโครงการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 %

5 โครงการเงินจัดสรรค่าใช้จ่าย จริง % การ ใช้ รวม 40,554,0 00 7,778,88 3 19.18 1. พัฒนาคุณภาพองค์กร 702,00056,2248.01 2. บริหารจัดการทรัพยากร 1,800,000450,00025.00 3. การจัดทำข่าวกรองโรค / ภัย สุขภาพ 850,00000 4. ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ 1,900,000101,5355.34 5. ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ สวล. 5,512,0003,6500.06 6. ระบบเฝ้าระวัง HIV / เอดส์ / STI / TB 12,546,000475,2933.79 7. พัฒนาการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังฯ 725,00000 8. พัฒนา web site งาน ระบาดวิทยา 120,00000 9. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฯ 2,188,000380,25017.38 10. พัฒนาทีม SRRT 6,149,0004,481,76472.89 11. ปฏิบัติการสอบสวนโรคที่ สำคัญ 5,462,0001,595,15529.20 12. ผลิตและพัฒนาแพทย์ / สัตวแพทย์ FETP 2,400,000235,0129.79 13. ศูนย์ประสานงาน IHR 200,00000 ค่าใช้จ่ายจริงงบดำเนินงานราย โครงการ ไตรมาส 1

6 โครงการ ใช้จ่าย จริง แผนใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 7,778,8 83 22,035, 838 33,869, 878 40,554, 000 1. พัฒนาคุณภาพองค์กร 56,224330,000632,000702,000 2. บริหารจัดการทรัพยากร 450,000900,0001,350,00 0 1,800,00 0 3. การจัดทำข่าวกรองโรค / ภัย สุขภาพ 0420,000550,000 * 850,000 4. ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ 101,535613,0251,601,56 5 1,900,00 0 5. ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ สวล. 3,6501,394,83 0 5,070,65 0 5,512,00 0 6. ระบบเฝ้าระวัง HIV / เอดส์ / STI / TB 475,2937,308,81 3 10,658,8 13 12,546,0 00 7. พัฒนาการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังฯ 0561,680725,000 8. พัฒนา web site งาน ระบาดวิทยา 028,00046,000*120,000 9. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฯ 380,250751,1581,031,05 8* 2,188,00 0 10. พัฒนาทีม SRRT 4,481,76 4 5,708,00 0 5,990,00 0 6,149,00 0 11. ปฏิบัติการสอบสวนโรคที่ สำคัญ 1,595,15 5 2,895,00 0 4,195,00 0 5,462,00 0 12. ผลิตและพัฒนาแพทย์ / สัตวแพทย์ FETP 235,0121,117,83 2 1,907,29 2 2,400,00 0 13. ศูนย์ประสานงาน IHR 07,500*112,500 * 200,000 แผนการใช้เงินรายโครงการ ไตรมาส 2-4 หมายเหตุ * ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ไตรมาส 2 - 43 %, ไตรมาส 3 - 68 %, ไตรมาส 4 - 94 %)


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google