งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 73.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 73.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 73.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00% สปสช. 85.17% สป. 74.93% แพทย์. 74.50% สุขภาพจิต. 72.33% สบส. 71.16% วิทย์. 70.32% คร. 63.52% อนามัย 62.08% พัฒน์. 61.04% งบลงทุนทั้งกระทรวง 19.98% สุขภาพจิต 92.79 % วิทย์. 57.47% อนามัย. 56.86 % แพทย์. 32.82% คร. 26.84% สบส. 19.47% สป. 17.29% พัฒน์. 6.56% อย. 4.25% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 59.57% สุขภาพจิต 100.00% อนามัย 92.05% แพทย์ 84.33% พัฒน์. 70.23% สบส. 66.38% คร. 62.27 % อย. 61.44% สป. 57.43% สวรส. 54.82% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 1,018.023 1,540.859 23.538 เบิกจ่าย 112.250 119.869 797.804 39,526.179 2,624.117 1,450.982 508.242 533.256 2,147.859 1,051.315 132.162 49,413.438 ง.ป.คงเหลือ 11.872 90.800 47.481 106.744 9.261 5.837 205.078 18.315 1,116.615 3.158 8.496 77.441 17,483.128 0 0 138.946 13,226.158 898.282 554.997 205.997 225.081 1,233.498 642.049 84.371 4,076.937 0.923 67.192 36.017 158.503 77.452 33.549 3,557.596 142.347 3.358 1,045.627 0 9.218 1.579 3.925 2.957 124.26 11.494 827.713 2.602 28.412 8.113 วิทย์. 41.46% 43.817 61.882 อย. 59.93 % 409.403 273.749 743.766 9.989 0.149

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,991.527 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 50,431.461 ล้านบาท หรือ 70.94% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 49,413.438 ล้านบาท หรือ 73.87% ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 1,018.023 ล้านบาท หรือ 19.98% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,540.859 ล้านบาท หรือ 59.57% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3 4. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ และเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายของกรมต่าง ๆดังนี้ 4.1 งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง 129.645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93% ของวงเงิน เมื่อพิจารณาร้อยละ ของการเบิกจ่ายจำแนกรายหน่วยงาน / กรม พบว่า ร้อยละของ การเบิกจ่ายได้สูงสุดคือ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.06 ( จำนวนเงิน 127.854 ล้านบาท ) รองลงมาคือ กรมสุขภาพจิตเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.68 ( จำนวน เงิน 0.076 ลบ ) กรมพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ ทางเลือกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.52( จำนวนเงิน 0.081 ลบ ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.88 ( จำนวนเงิน 1.559 ลบ ) กรมการแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.18 ( จำนวน เงิน 0.033 ลบ ) และต่ำสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0.042 ลบ ) กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0 ลบ ) ------------------ -------


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 73.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google