งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00% สปสช. 85.17% แพทย์ 58.22% สป. 58.19% สุขภาพจิต. 56.05% วิทย์. 53.04% สบส. 52.07% พัฒน์ 46.51% อนามัย 45.57% อย. 41.59% งบลงทุนทั้งกระทรวง 12.56% สุขภาพจิต 60.52 % วิทย์. 43.33% อนามัย. 23.28 % คร. 19.11% สบส. 15.99% แพทย์. 15.20% สป. 11.10% พัฒน์. 3.61% อย. 3.52% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 49.68% สุขภาพจิต 100.00% อนามัย 88.26% แพทย์ 84.33% พัฒน์. 63.11% สบส. 62.45% สวรส. 54.82 % อย. 52.87% สป. 48.40% คร. 48.37% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 637.012 1,301.403 23.538 เบิกจ่าย 112.250 119.869 797.804 2,048.261 30,697.722 1,124.494 401.917 371.917 102.101 773.412 284.320 38,239.773 ง.ป.คงเหลือ 7.545 68.707 18.534 102.353 8.321 5.493 3.158 15.761 941.090 159.292 8.496 16.285 28,681.009 0 0 138.946 1,469.715 22,055.404 881.813 355.850 342.361 117.447 923.640 399.327 4,433.731 4.922 89.855 61.077 68.920 34.969 203.824 3,823.326 143.933 2.905 1,285.083 0 13.609 1.579 4.865 3.30 2.60 14.048 1003.24 170.043 6.654 36.544 วิทย์. 32.07% 33.889 71.80 คร. 41.32 % 1,405.708 1,996.308 477.247 5.390 0.106

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,995.864 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 38,876.785 ล้านบาท หรือ 53.99% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 38,239.773 ล้านบาท หรือ 57.24 % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 637.012 ล้านบาท หรือ 12.56% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,285.08 ล้านบาท หรือ 50.31% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3 4. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ และเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายของกรมต่าง ๆดังนี้ 4.1 งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง 129.645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93% ของวงเงิน เมื่อพิจารณาร้อยละ ของการเบิกจ่ายจำแนกรายหน่วยงาน / กรม พบว่า ร้อยละของ การเบิกจ่ายได้สูงสุดคือ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.06 ( จำนวนเงิน 127.854 ล้านบาท ) รองลงมาคือ กรมสุขภาพจิตเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.68 ( จำนวน เงิน 0.076 ลบ ) กรมพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ ทางเลือกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.52( จำนวนเงิน 0.081 ลบ ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.88 ( จำนวนเงิน 1.559 ลบ ) กรมการแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.18 ( จำนวน เงิน 0.033 ลบ ) และต่ำสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0.042 ลบ ) กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0 ลบ ) ------------------ -------


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google