งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ. 100.00% สปสช. 72.79%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ. 100.00% สปสช. 72.79%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ. 100.00% สปสช. 72.79% สรวส. 68.15% สป. 58.36% สุขภาพจิต. 57.58% แพทย์. 57.12% อนามัย. 52.53% วิทย์. 51.07% คร. 48.20% พัฒน์. 47.71% สบส. 45.24% งบลงทุนทั้งกระทรวง 34.81% อย. 86.73 % แพทย์. 71.07 % สุขภาพจิต. 51.42 % สป. 43.41% คร. 27.35% พัฒน์. 00.74% วิทย์. 00.06% อนามัย 00.00% รัฐวิสาหกิจ 00.00% องค์การเภสัช. 00.00% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 56.511% คร. 86.311% แพทย์. 85.416% สบส. 81.126% อนามัย. 78.351% สุขภาพจิต. 77.671% พัฒน์. 58.085% อย. 57.704% สป. 53.991% วิทย์. 26.174% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 567.966 2,028.056 190.731 เบิกจ่าย 54.717 624.841 127.272 33,195.003 1,103.884 1,995.582 800.738 387.010 1,528.780 68.483 318.272 40,453.964 ง.ป.คงเหลือ 0.917 0.519 0.179 64.141 73.548 86.604 1,545.087 4.059 39.317 15.891 560.451 29,803.407 0 233.616 59.480 23,684.510 813.105 1, 497.881 723.612 370.827 1,642.752 75.071 385.265 1,063.563 0.140 0.211 0.169 730.699 15.048 29.559 24.007 0 263.540 1,560.733 30.250 3.697 10.951 20.322 62.494 2.976 1,316.654 110.894 5.665 0.221 อย. 44.01 % 249.382 317.287 0.014 0.000 0.189 0.000 8.678 2.495

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,888.900 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ทั้งหมด 41,021.93 ล้านบาท หรือ 57.06 % ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 40,453.964 ล้านบาท หรือ 57.58 % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 567.966 ล้านบาท หรือ 34.81 % ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 2,028.056 ล้านบาท หรือ 56.511% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ. 100.00% สปสช. 72.79%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google