งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556

2 MOU การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขตฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

3 วงเงินงบบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 ระดับเขต
รายการงบ จำนวนเงิน (บาท) ๑.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่(PPA) ระดับเขต 45,206,984 ๒.งบสนับสนุนส่งเสริมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขต 16,885,957 รวม 62,092,941

4 การพิจารณา แผนงาน/โครงการ จำนวน แผนงาน/โครงการ/จำนวนเงิน
ครั้งที่ วันที่ จำนวน แผนงาน/โครงการ/จำนวนเงิน 1 วันที่ 17 มีนาคม 2556 42 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 38,448,740 บาท 2 วันที่ 4 เมษายน 2556 42 แผนงาน/โครงการเดิม เพิ่มงบประมาณอีก 308,160 บาท รวมเป็น 38,756,900 บาท 3 วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 9,032,400 บาท 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 5 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 16,303,641 บาท รวม 62,092,941 บาท

5 สรุปการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย PP ตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุต่างๆและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ 45,206,984 บาท (PPA) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการอภิบาลระบบโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพและปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชน ตลอดจนถึงการสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของชุมชนและสังคม จำนวน 9,334,000 บาท (PP สนับสนุน) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีการกระจายทรัพยากร การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 7,551,957 บาท (PP สนับสนุน)

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (คุณภาพ และการเข้าถึง)
กลุ่มวัย/กลุ่ม จำนวนแผน ร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) สตรีและทารก 17 21.3% 2,652,343 5.9% วัยทำงาน&ผู้สูงอายุ 15 18.8% 2,269,000 5.0% ปัญหาตาม_KPIของจังหวัด 14 17.5% 19,905,641 44.0% วัยทำงาน 11 13.8% 10,200,000 22.6% เด็กปฐมวัย 10 12.5% 1,780,000 3.9% ปัญหา_ไข้เลือดออก 7 8.8% 2,600,000 5.8% เยาวชนและวัยรุ่น 3 3.8% 2,300,000 5.1% ปัญหา_เบาหวานขึ้นตา 1 1.3% 750,000 1.7% ปัญหา_ทันตกรรม 2,000,000 4.4% ปัญหา_ต้อกระจก รวม 80 100.0% 45,206,984

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2(การมีส่วนร่วม,สร้างความรู้)
กลุ่มวัย/กลุ่ม จำนวนแผน ร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในกลุ่มต่างๆ 12 70.6% 3,484,000 37.3% สตรีและทารก 2 11.8% 3,350,000 35.9% เยาวชนและวัยรุ่น 1 5.9% 300,000 3.2% บริหารเขตสุขภาพ 200,000 2.1% เด็กปฐมวัย 2,000,000 21.4% รวม 17 100.0% 9,334,000

8 ยุทธศาสตร์ที่ 3(การบริหารจัดการ,ข้อมูล)
กลุ่มวัย/กลุ่ม จำนวนแผน ร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) สตรีและทารก 4 30.8% 1,671,657 22.1% วัยทำงาน&ผู้สูงอายุ 3 23.1% 750,000 9.9% ระบบข้อมูล 2 15.4% 1,236,000 16.4% เด็กปฐมวัย 594,300 7.9% ปัญหา_ทันตกรรม 1 7.7% 300,000 4.0% ประเมินผล 3,000,000 39.7% รวม 13 100.0% 7,551,957

9 การจัดสรรตามหน่วยงาน
จำนวนแผน ร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) สสจ. 7 จังหวัด 81 73.6% 35,744,941 57.6% รพ. 6 5.5% 10,918,000 17.6% ศูนย์วิชาการ 17 15.5% 7,980,000 12.9% มูลนิธิ /ภาคประชาชน 7,450,000 12.0% 110 100.0% 62,092,941

10 MOU การรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
โดย สำนักงานเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 12 จะรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์เขต และเสนอต่อคณะอนุกรรมการหลักสุขภาพเขต 12 สงขลา จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ กำหนดการรายงานเดิม เลื่อนเป็น ครั้งแรก ในรอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ครั้งที่สอง ทั้งปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

11


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google