งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการกรม

2 เลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ
ฝ่ายประสานราชการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 1 ฝ่ายช่วยอำนวยการ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 5 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงานราชการ 5 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตรา ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่สำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา 2. นางณัฐธิดา บำรุงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่กองตรวจราชการ

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 25,200 2,630 4,755 5,947 7,060 7,697 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 37,000 3,325 6,355 8,061 9,866 11,184 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 170,000 4,303 (4) จัดเก็บ เรื่อง 22,500 2,431 4,365 5,557 6,647 7,259 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 3,120 219 417 548 657 745 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 113,060 11,017 19,389 27,523 35,806 42,930 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน....เรื่อง 24 - (2) เบิกจ่ายงบประมาณ เรื่อง 130 22 35 47 56 (3) รายงาน Online ครั้ง 72 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้ง 50 8 14 30 36 (2) การเบิกจ่ายวัสดุ ครั้ง 6 15 20 32 42 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 12 2 3 4 5

4 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 งานช่วยอำนวยการ 2.1 ประชุมกรม และกระทรวง (ครั้ง) 24 4 5 2.2 พิธีการ (ครั้ง) 40 3 6 2.3 กิจกรรม/โครงการพิเศษ (ครั้ง) 20 1 - 2.4 รายงานผลศูนย์ดำรงธรรม (ครั้ง) 12 งานประสานราชการ 3.1 จัดทำแผนและเป้าหมายผลผลิตการบริหารงานด้านช่าง ปี ๒๕๕๘ ค1 ค2 ค3 ค4 ค1-ค2

5 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 งานประสานราชการ 3.2 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (จังหวัด) 76 ข1 ข2 ข3 ข4 ข1-ข2 ข2-ข4 - 3.3 รายงานการให้บริการด้านช่าง (ครั้ง) 912 152 228 304 380 3.4 การออกร้านงานกาชาด ก1 ก2 ก3 ก4 ก5 ก6 ก6,ก7 ก7 ก8 ก1,ก2

6 Agenda ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน -

7 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 3,287,800 - 1.1 งบดำเนินงาน 103,157.17 12,999 229,309 39,204.88 141,200.40 127,779 117,640 66,121.42 1.2 งบลงทุน

8 หมายเหตุ 3.1 จัดทำแผนและเป้าหมายผลผลิตการบริการด้านช่างประจำปี 2558 ค 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำแผนและเป้าหมายผลผลิตการบริการด้านช่างตามแบบฟอร์มที่กำหนด ค 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา ค 3 หมายถึง ประสาน/ติดตามข้อมูล ค 4 หมายถึง จัดส่งข้อมูลแผนแลเป้าหมายการบริการด้านช่าง ส่งกองแผนงาน 3.3 การจัดตั้งทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2558 ข 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำคำตั้งของบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด ข 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา แยกเป็นหมวดๆ เช่น - เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, พนักงานราชการ - หมวกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - หมวดค่าสาธารณูปโภค - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข 3 หมายถึง รวบรวมคำขอฯ ส่ง กผง. ข 4 หมายถึง การรวบรวมค่าของงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัดให้กองคลังพิจารณา

9 3.4 กิจกรรมออกร้านกาชาด ก 1 หมายถึง ประชุมร่วมสภากาชาด ก 2 หมายถึง ขออนุมัติจัดงาน/ตั้งคณะกรรมการ ก 3 หมายถึง ประชุมตั้งคณะทำงาน ก 4 หมายถึง ทำสลาก/จัดจำหน่าย ก 5 หมายถึง ขอรับบริจาคของรางวัล/จัดซื้อของรางวัล ก 6 หมายถึง ออกร้าน ณ สวนอัมพร ก 7 หมายถึง สรุปผลการจัดกิจกรรมกาชาด/รายงาน ก 8 หมายถึง ถวายเงินฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google