งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
ผลงาน ณ เดือน พ.ค

2 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : สก.และกลุ่มฯได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

3 1. การส่งเสริมสก.และกลุ่มฯทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ 1 สก.ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52) มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุนเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 85 จาก 60 แห่ง = แห่ง แห่ง ผล %

4 เป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 12 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 2 สก.ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52) มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ จำนวน 12 แห่ง แห่ง ผล สก. 4 แห่ง %

5 ตัวชี้วัดที่ 3 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก. ย
ตัวชี้วัดที่ 3 สก.และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52 สามารถปิดบัญชีได้ตามคำสั่งนายทะเบียน เป้าหมาย ร้อยละ จาก 151 แห่ง = 114 แห่ง แบ่งเป็น 1. สหกรณ์ จำนวน 62 แห่ง 2. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 52 แห่ง แห่ง ผล 39 แห่ง 34.21 %

6 เป้าหมาย 150 แห่ง ผล สก. 33 แห่ง 145,594,462 บาท
สก.และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52 มีทุนดำเนินงาน(ทุนภายใน)เพิ่มขึ้นตามงบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เป้าหมาย แห่ง ผล สก. 33 แห่ง 145,594,462 บาท แห่ง

7 เป้าหมาย 95 % จาก 17 แห่ง = 16 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 5 สก.ที่กู้เงิน กพส. ครบกำหนดชำระในปี 52 (สัญญาครบกำหนดชำระตั้งแต่ 1 ต.ค ก.ย.52) สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด เป้าหมาย 95 % จาก 17 แห่ง = 16 แห่ง ผล 9 แห่ง % 69.14 ล้านบาท ล้านบาท

8 ดำเนินการ กิจกรรม การจัดทำผลงานวิชาการ เป้าหมาย 1 เรื่อง
กิจกรรม การจัดทำผลงานวิชาการ เป้าหมาย 1 เรื่อง ชื่อเรื่อง ผลกระทบต่อสหกรณ์ภาคเกษตรกับการดำเนินธุรกิจกับบุคลภายนอก ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงร่าง ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเล่มส่งกรมฯแล้ว ขั้นตอนที่ 6 ส่งหน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ให้สก./กลุ่ม นำไปใช้ประโยชน์

9 เป้าหมาย 30 แห่ง ติดตามการใช้แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ แห่ง
เป้าหมาย 30 แห่ง ผล 22 แห่ง % ใช้แผนกลยุทธ์ปี = 16 แห่ง ไม่ใช้แผนกลยุทธ์ปี 46-51= 6 แห่ง แห่ง

10 ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผล 48 แห่ง 100 % สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 32 แห่ง เป้าหมาย 48 แห่ง แห่ง

11 ติดตามเร่งรัดหนี้ของเงินทุนสหกรณ์ เป้าหมาย 48 แห่ง
ผล 41 แห่ง % ชำระหนี้ได้ สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มฯ 28 แห่ง และไม่สามารถชำระหนี้ได้ สก. 1 แห่ง กลุ่มฯ 3 แห่ง เป้าหมาย 48 แห่ง แห่ง

12 การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการสอบบัญชี และงบการเงิน
ผล 86 แห่ง % สหกรณ์ 52 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 49 แห่ง เป้าหมาย แห่ง แห่ง

13 2. การชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสก.และกลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 49
ตัวชี้วัด สมาชิกที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเทียบกับจำนวนสมาชิกตามแผนปฏิบัติงานประจำปี เป้าหมาย ไม้น้อยกว่า 94 % ราย ผล 6 แห่ง 156 ราย

14 3. การยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิกสก.และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด ร้อยละของสก.ภาคเกษตรในจังหวัดมีสมาชิกและผู้นำสก.สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ กศน. เป้าหมาย 25 % ของ 43 แห่ง = 11 แห่ง แห่ง ผล %

15 ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้นำสก.ตามข้อ 1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ กศน.
เป้าหมาย 10 % ผล 53 ราย

16 สร้างคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 สก.และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำงบทดลองเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย % 50 แห่ง แห่ง ผล 50 แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 42 แห่ง พนักงานราชการเป็น ผู้จัดทำงบทดลอง

18 เป้าหมาย 85 % ของ 60 แห่ง = 43 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 2 สก.และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา เป้าหมาย 85 % ของ 60 แห่ง = 43 แห่ง แห่ง ผล สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มฯ 37 แห่ง 100 %

19 ผลไตรมาสที่ 1-2 50 แห่ง 100 % แยกเป็น
ตัวชี้วัดที่ 3 สก.และกลุ่มฯ ได้รับการวิเคราะห์งบทดลองและนำเสนอให้หน่วยฯ นำไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย % 50 แห่ง ครั้ง ผลไตรมาสที่ แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 42 แห่ง

20 ผล กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 30 ราย 100 %
ตัวชี้วัดที่ 4 สก.และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีบทบาททางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เป้าหมาย % 1 แห่ง แห่ง ผล กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 30 ราย 100 %

21 5. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
ตัวชี้วัดที่ 1 สก.ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในปี ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย 90 % ของ 31 แห่ง = 28 แห่ง แห่ง

22 เป้าหมาย 90 % ของ 20 แห่ง = 18 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 2 สก.ที่มีแผนกลยุทธ์ซึ่งจัดทำในปี นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมาย 90 % ของ 20 แห่ง = 18 แห่ง แห่ง ผล 16 สหกรณ์ 35 โครงการ %

23 6. โครงการลดภารหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนสก./กลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 95 % ของ 70 แห่ง = 67 แห่ง แห่ง

24 ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนสมาชิกสก./กลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนสมาชิกสก./กลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 85 % ของ 6,314 ราย = 5,367 ราย ราย

25 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละจำนวนสมาชิกสก
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละจำนวนสมาชิกสก./กลุ่มฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยฯ จากโครงการ ตามวงเงินที่สก./กลุ่มฯขอตั้งเบิก เป้าหมาย % ผล ร้อยละ 39

26 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google