งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินงบประมาณจังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
สรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ลำดับที่ของประเทศ ลำดับที่ของภาค รายจ่ายประจำ 2,496.40 2,450.09 98.14 รายจ่ายลงทุน 1,162.39 1,044.99 89.90 ภาพรวม 3,658.79 3,495.08 45 6 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 30 ก.ย 95.53

3 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4 มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

5 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
* สาระสำคัญ * มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 10.00 20.00 2 35.00 44.00 3 61.00 68.00 4 72.00 93.00

6 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 ของวงเงิน ตามแผน/ เป้าหมายที่ดำเนินการ
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็ง(TKK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของวงเงิน ตามแผน/ เป้าหมายที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของแต่ละหน่วยงาน

7 1.2 ให้นำอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน อัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม และการเบิก จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ

8 2. แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด
2. แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด 2.1 ให้ส่วนราชการ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน

9 2.2 โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) หลังจากที่ได้รับจัดสรรเงินแล้ว และ / หรือลงนามในสัญญาแล้ว

10 2.3 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

11 2.4 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้คลังจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงาน ในจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

12 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร :


ดาวน์โหลด ppt เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google