งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา – น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา – น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 07.45 – 08.30 น.
การประชุมนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา – น.

2 จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด 527 คน จำนวนที่รับ 360 คน
การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด 527 คน จำนวนที่รับ 360 คน

3 กลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน วิทย์ - คณิต 3 108 คณิต - อังกฤษ อังกฤษ - ฝรั่งเศส 1 36 อังกฤษ - ญี่ปุ่น อังกฤษ - จีน อังกฤษ - เยอรมัน รวม 10 360

4 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ขึ้นเรียนชั้น ม.4
ความประพฤติ ความสามารถทางวิชาการ

5 เกณฑ์ความประพฤติ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล จะประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ที่ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง

6 ความสามารถทางวิชาการ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกรายวิชา (GPAX) 30% คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 5 ภาคเรียน (GPA) 50% คะแนนสอบ O-NET 20%

7 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ทุกรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 2.50
จำนวนทั้งหมด 527 คน GPAX น้อยกว่า 2.50 จำนวน 143 คน

8 การประกาศคะแนน GPAX & GPA 5 ภาคเรียน
โรงเรียนจะติดประกาศ คะแนน GPAX & GPA 5 ภาคเรียน วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ที่ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง

9 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 1.35 GPAX เฉลี่ย = 2.91
สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน = 527 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 143 คน

10 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/1
จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 3 คน

11 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/2
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 13 คน

12 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/3
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 24 คน

13 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/4
จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 14 คน

14 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/5
จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 17 คน

15 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/6
จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 13 คน

16 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/7
จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 17 คน

17 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/8
จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 16 คน

18 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/9
จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 16 คน

19 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/10
จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย = GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 10 คน

20 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/11
จำนวนนักเรียน = 25 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

21 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/12
จำนวนนักเรียน = 31 GPAX สูงสุด = GPAX ต่ำสุด = GPAX เฉลี่ย =

22 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
GPAX 30% GPA วิทย์ 25% GPA คณิต 25% คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

23 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
GPAX 30% GPA คณิต 25% GPA อังกฤษ 25% คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

24 (ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น,จีน และเยอรมัน)
แผนการเรียนภาษา (ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น,จีน และเยอรมัน) GPAX 30% GPA ภาษาอังกฤษ 20% GPA ภาษาไทย 15% GPA สังคมศึกษาฯ 15% คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

25 กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2557 และ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2557

26 ตารางสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 57
เวลา รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 91 ภาษาไทย รหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ

27 ตารางสอบ O-NET วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 57
เวลา รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 92 สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา 96 สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

28 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 80 2 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 20 รวม 52 100

29 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
สาระ จำนวนข้อ คะแนน การอ่าน 10 16.0 การเขียน การฟัง การดู และการพูด 5 8.0 หลักการใช้ภาษา 20 32.0 วรรณคดีและวรรณกรรม บูรณาการ 2 20.0 รวม 52 100.0

30 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 25 80 2 แบบระบายคำตอบ ที่เป็นค่า/ตัวเลข 5 20 รวม 30 100

31 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
สาระ จำนวนข้อ คะแนน จำนวนและการดำเนินการ 6 19.2 การวัด 4 12.8 เรขาคณิต 5 16.0 พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 20.0 รวม 30 100.0

32 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 40 80 2 ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 5 20 รวม 45 100

33 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
สาระ จำนวนข้อ คะแนน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 5 10.0 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 6 14.0 สารและสมบัติของสาร 11 24.0 แรงและการเคลื่อนที่ 12.0 พลังงาน 8 20.0 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 4 8.0 ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4.0 รวม 45 100.0

34 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาฯ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 45 90 2 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คำตอบ 5 10 รวม 50 100

35 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระ จำนวนข้อ คะแนน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 20.0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 9 18.0 เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 12 24.0 ภูมิศาสตร์ รวม 50 100.0

36 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 36 90 2 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 10 รวม 38 100

37 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาระ จำนวนข้อ คะแนน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ 6 15.0 ชีวิตและครอบครัว 7 17.5 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 9 22.5 ความปลอดภัยในชีวิต 10 27.5 รวม 38 100.0

38 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 36 90 2 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ 10 รวม 38 100

39 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ
สาระ จำนวนข้อ คะแนน ทัศนศิลป์ 13 32.5 ดนตรี 11 27.5 นาฏศิลป์ 12 30.0 บูรณาการ 2 10.0 รวม 38 100.0

40 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 41 82 2 แบบเลือกคำตอบจาก แต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 3 18 รวม 44 100

41 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระ จำนวนข้อ คะแนน การดำรงชีวิตและครอบครัว 23 58.0 การออกแบบและเทคโนโลยี 9 18.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอาชีพ 3 6.0 รวม 44 100.0

42 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
ที่ รูปแบบ จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 100 รวม

43 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
สาระ จำนวนข้อ คะแนน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 42 84.0 ภาษาและวัฒนธรรม 8 16.0 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น - ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก รวม 50 100.0

44 ความสำคัญของการสอบ O-NET
นักเรียนทราบความสามารถของตนเอง สามารถนำผลสอบมาเปรียบเทียบ กับ GPA ต้องนำผลการสอบมายื่นสมัคร เข้าเรียนต่อ ม.4

45 การประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.3
สทศ. ประกาศผลสอบ ให้โรงเรียนทราบ วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

46 การแปลงคะแนน GPAX เป็นคะแนน 30%
คูณด้วย 7.5

47 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 25%
คูณด้วย 6.25

48 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 20%
คูณด้วย 5

49 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 15%
คูณด้วย 3.75

50 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX คะแนน 30% ด.ช.ฉลาด รักเรียน
2.96 2.96  7.5 = 22.20 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.61 3.61  7.5 = 27.07 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.83 3.83  7.5 = 28.72

51 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล วิทยาศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.85
คะแนนเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.85 2.85  6.25 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.78 3.78  6.25 = ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.14 3.14  6.25 =

52 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คณิตศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.25
คะแนนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.25 3.25  6.25 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.62 3.62  6.25 = ด.ญ.อารี ใจเย็น 2.78 2.78  6.25 =

53 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.81
คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.81 2.81  6.25 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.81 3.81  6.25 = ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.37 3.37  6.25 =

54 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.81
คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.81 2.81  5.0 = 14.05 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.81 3.81  5.0 = 19.05 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.37 3.37  5.0 = 16.85

55 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล ภาษาไทย GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.57
คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาไทย GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.57 3.57  3.75 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.50 3.50  3.75 = ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.35 3.35  3.75 =

56 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล สังคมศึกษาฯ GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.75
คะแนนเฉลี่ยวิชา สังคมศึกษาฯ GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.75 3.75  3.75 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.05 3.05  3.75 = ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.53 3.53  3.75 =

57 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ GPA 25% คณิตศาสตร์ รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 22.20 17.81 20.31 60.32 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 27.07 23.62 22.62 73.31 ด.ญ.อารี ใจเย็น 28.72 19.62 17.37 65.71

58 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ GPA 25% ภาษาอังกฤษ รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 22.20 20.31 17.56 60.07 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 27.07 22.62 23.81 73.50 ด.ญ.อารี ใจเย็น 28.72 17.37 21.06 67.15

59 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส , ญี่ปุ่น , จีน , เยอรมัน
ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA 20% ภาษาไทย 15% สังคมศึกษา รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 22.20 14.05 13.38 14.06 63.69 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 27.07 19.05 13.12 11.43 70.67 ด.ญ.อารี ใจเย็น 28.72 16.85 12.56 13.23 71.36

60 การแปลงคะแนนรวม การสอบ O-NET เป็นคะแนน 20%
หารด้วย 40

61 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนรวม สอบ O-NET 800 คะแนน คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด
รักเรียน 598 598 ÷ 40 = 14.95 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 602 602 ÷ 40 = 15.05 ด.ญ.อารี ใจเย็น 724 724 ÷ 40 = 18.10

62 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET รวม 20% รวมคะแนน ทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 60.32 14.95 75.27 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 73.31 15.05 88.36 ด.ญ.อารี ใจเย็น 65.71 18.10 83.81

63 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET 20% รวม คะแนนทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 60.07 14.95 75.02 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 73.50 15.05 88.55 ด.ญ.อารี ใจเย็น 67.15 18.10 85.25

64 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส , ญี่ปุ่น , จีน , เยอรมัน
ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET รวม 20% รวม คะแนนทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 63.69 14.95 78.64 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 70.67 15.05 85.72 ด.ญ.อารี ใจเย็น 71.36 18.10 89.46

65 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

66 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

67 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

68 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

69 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

70 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

71 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค

72 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน 80 – 100 4 75 – 79 3.5 70 – 74 3 65 – 69 2.5 60 – 64 2 55 – 59 1.5 50 – 54 1 0 - 49

73 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ผลการประเมิน สาเหตุ (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

74 2. การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

75 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

76 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

77 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

78 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

79 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

80 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น
นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  ทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนต้องได้ระดับ ผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 1

81 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
 ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด และทุกรายวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

82 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องได้ ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

83 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
 ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

84 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2554-2555
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 53.96 61.03 สพม.1 51.75 58.52 สพฐ. 48.35 54.57

85 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 36.62 30.34 สพม.1 35.31 30.58 สพฐ. 32.19 26.94

86 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 36.91 40.96 สพม.1 35.33 39.11 สพฐ. 32.28 35.40

87 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 49.98 54.81 สพม.1 46.52 52.20 สพฐ. 42.88 47.15

88 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 54.90 65.37 สพม.1 52.60 59.94 สพฐ. 51.16 56.93

89 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2554-2555
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 49.35 50.09 สพม.1 46.55 46.03 สพฐ. 43.61 43.41

90 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 55.18 55.92 สพม.1 51.35 51.96 สพฐ. 47.59 47.69

91 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554-2555
สังกัด 2554 2555 สรุป ศ.อ. 36.42 34.33 สพม.1 35.22 34.50 สพฐ. 30.13 28.29

92 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนทั้งหมด 527 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 89 คน

93 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/1 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 3 คน

94 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/2 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มส จำนวน 9 คน

95 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/3 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 20 คน

96 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/4 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 2 คน

97 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/5 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 6 คน

98 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/6 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 9 คน

99 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/7 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 8 คน

100 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/8 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 9 คน

101 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/9 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 17 คน

102 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/10 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ จำนวน 6 คน

103 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/11 นักเรียนทั้งหมด 25 คน ไม่มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ

104 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0 , ร และ มผ
ม.3/12 นักเรียนทั้งหมด 31 คน ไม่มีนักเรียนติด 0 , ร , มผ

105 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
ห้อง GPAX 1 ด.ญ.เสาวนีย์ กันธิยา 4.00 2 ด.ญ.อภิชญา ศรีสวัสดิ์ 3.98 3 น.ส.พิมตวัน ปริวันตา 3.97 4 น.ส.วรรณพร ชีวนันทชัย 5 ด.ญ.ศศิธร วงเวียน 6 น.ส.ศุทธินี ทศพรพิทักษ์กุล

106 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนยอดแย่
เลขประจำตัว ห้อง GPAX 527 38286 3 1.35 526 38271 1.46 525 38418 6 1.52 524 38304 1.55 523 38574 9

107 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (72 คน) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 10 – 19 ก.พ แจกใบสมัคร 20 – 24 ก.พ รับสมัคร 2 มี.ค สอบคัดเลือก 6 มี.ค ประกาศผล รายงานตัว 15 มี.ค รับมอบตัว

108 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้น ม.3 เดิม (360 คน) 28 ม.ค กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ ม.ค ยื่นใบสมัคร ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 21 มี.ค ประกาศผล รายงานตัว 7 เม.ย รายงานตัว 10 เม.ย รับมอบตัว

109 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภททั่วไป (50 คน) 11 – 19 มี.ค แจกใบสมัคร 20 – 24 มี.ค รับสมัคร 30 มี.ค สอบคัดเลือก 3 เม.ย ประกาศผล 7 เม.ย รายงานตัว 10 เม.ย รับมอบตัว

110 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (40 คน) 11 – 19 มี.ค แจกใบสมัคร 20 – 24 มี.ค รับสมัคร 30 มี.ค สอบคัดเลือก 3 เม.ย ประกาศผล 7 เม.ย รายงานตัว 10 เม.ย รับมอบตัว

111 กำหนดการสอบแก้ตัว ผลการเรียนที่ตกค้าง
กำหนดการสอบแก้ตัว ผลการเรียนที่ตกค้าง ระหว่าง วันที่ 20 – 24 ม.ค. 2557

112 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.3 วันอังคารที่ 25 ก.พ. 2557 และ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 2557

113 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค
กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 3 – 4 มี.ค. 2557

114 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2556
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 มี.ค. 2557

115 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/2556
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 13 – 14 มี.ค. 2557

116 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา – น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google