งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เดิม)
 เริ่มใช้ 1 เม.ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม.ย.  1 ต.ค.  เลื่อนเป็น “ขั้น”  ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) เลื่อนได้ 0.5 หรือ 1 ขั้น  ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) เลื่อนได้ 0.5, 1 หรือ 1.5 ขั้น

3 แบ่งกลุ่มข้าราชการเป็น 2 กลุ่ม
 ระดับ 1 – 8  ระดับ 9 – 11 กำหนดโควตา  ครั้งที่ 1 “คน” เลื่อน 1 ขั้นได้ไม่เกิน 15 % ของจำนวนข้าราชการ ณ 1 มี.ค.

4 . ครั้งที่ 2 “เงิน” จำนวน 6 % ของอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการ ณ 1 ก. ย
 ครั้งที่ 2 “เงิน” จำนวน 6 % ของอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการ ณ 1 ก.ย. (กำหนดให้ส่วนงานเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงิน 5.95 %) นำเงินที่เลื่อน 1 เม.ย. มาหักออก “คน” ผู้ที่ได้เลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้น ต้องไม่เกิน 15 % ของจำนวนข้าราชการ 1 มี.ค.

5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ใหม่)
เริ่มใช้ 1 เม.ย.54 เลื่อนปีละ 2 ครั้ง เช่นเดิม เลื่อนเป็น “ % ” ของฐานในการคำนวณ (Reference Point) ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ฐานในการคำนวณมี 2 ระดับ คือ  ระดับบน  ระดับล่าง

6 เลื่อนภายในวงเงิน 3 % ของเงินเดือนข้าราชการที่มี
คนครอง ณ 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. (จัดสรรให้ส่วนงาน 2.95 %) เลื่อนเงินเดือนแต่ละรายได้ไม่เกิน 6 % ของฐานใน การคำนวณ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ให้ได้รับค่าตอบแทน พิเศษเป็น “ % ” ของฐานในการคำนวณ (บน)

7 ฐานในการคำนวณ 2 ค่า และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
45,150 52,650 31,680 44,260 59,770 บริหาร 50,550 45,540 37,980 45,530 53,360 60,290 66,480 37,970 ตำแหน่งวิชาการ 23,230 53,360 58,690 64,340 18,910 54,110 45,150 52,650 59,770 53,370 31,680 44,260 50,550 45,540 18,840 30,300 36,020 37,980 53,360 45,530 24,580 24,570 37,970 64,340 วิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ 53,360 58,690 59,770 9,700 31,220 43,190 44,060 52,310 53,040 50,550 20,350 30,600 44,850 53,030 36,020 35,830 44,840 28,550 22,220 25,190 35,820 15,390 19,950 23,230 25,180 17,680 18,910 17,670 12,530 7,940 36,020 47,450 ทั่วไป 33,540 28,270 30,870 28,270 39,440 28,280 31,440 10,790 15,730 18,190 16,030 27,710 28,270 31,430 21,880 13,270 21,870 ฐานในการคำนวณ 2 ค่า และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 15,410 15,410 13,260 10,190 4,630 ระดับ 7 เดิม (หัวหน้างาน) ชำนาญการ(7-8) 7

8 ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือน นาย ก ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
นาย ก ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ เงินเดือน 12,530 บาท ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย.54 = 4 % วิธีคำนวณ 15,390 x 4 / 100 = บาท  12, = 13,150 บาท 22,220 17,680 19,950 17,670 15,390 7,940

9 เงื่อนไขการบริหารวงเงิน
ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้มีผลงานดีเด่นที่สุดต้องไม่เกิน 6 % ของฐานในการ คำนวณ (แต่ละรอบ) ห้ามหารเฉลี่ยให้ทุกคนเลื่อนในอัตราที่เท่ากัน ห้ามเลื่อนเงินเดือนผู้มีผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนประเมินต่ำกว่า 60 %)

10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน
ให้ส่วนงานประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น / ดีมาก ให้ส่วนงานประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะตัวบุคคล (เป็นความลับ)

11 ตัวอย่างการกำหนดร้อยละของ การเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินฯ
ไม่ได้เลื่อน ต้องปรับปรุง 0.5 ขั้น (2 %) ยอมรับได้ 1 ขั้น ( 4 %) ดีเด่น 1 - 2 % พอใช้ 2 - 3 % ดี 3 - 4 % ดีมาก 4 - 6 % เดิม ใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google