งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การวางแผนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การวางแผนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การวางแผนการผลิต

2 การวางแผนการผลิต แผนการขาย นโยบายสินค้าคงคลัง แผนการผลิต/
งบประมาณการผลิต การวางแผนวัตถุดิบ การวางแผนแรงงาน การวางแผน OH

3 ความรับผิดชอบในการวางแผนการผลิต
ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือ หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

4 ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนการผลิต
ปริมาณการขายตามแผนการขาย นโยบายสินค้าคงเหลือ และนโยบายเกี่ยวกับการผลิต ความเพียงพอของกำลังการผลิต ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ

5 ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนการผลิต
งวดเวลาของการผลิต นโยบายการว่าจ้างคนงาน ความเพียงพอของอุปกรณ์การผลิต การกระจายปริมาณการผลิตตลอดปีงบประมาณ

6 รูปแบบของแผนการผลิต นโยบายการผลิตคงที่ นโยบายสินค้าคงที่
นโยบายการผลิตและสินค้าคงเหลือยืดหยุ่นได้

7 ลักษณะของการวางแผนการผลิตที่ดี
Flexible Simple and Understandable Economical Effective Pre-Planning & Corrective Action ต้องมีระบบรายงานที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและตรงตามเวลาที่ต้องการ

8 การกำหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ
ความต้องการของฝ่ายขาย ความคงทนของสินค้า ระยะเวลาการผลิต ความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา เงินทุนในการมีสินค้าคงเหลือ

9 การกำหนดนโยบายสินค้าคงเหลือ
ความเสี่ยงต่อวัตถุดิบขาดแคลน ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงาน ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิต ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า

10 วิธีกำหนดสินค้าคงเหลือ
เปรียบเทียบกับยอดขาย ระบุระดับสูงสุดของปริมาณสินค้าคงเหลือ ระบุปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่างปริมาณที่กำหนดสูงสุดและต่ำสุด ระบุปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวนที่แน่นอน กำหนดอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่อปี

11 ประโยชน์ของการวางแผนการผลิต
เกิดความคล่องตัวในการผลิต จัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า ลดต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำสุด ลดปัญหาสินค้าขาดมือ วางแผนเรื่องงบประมาณได้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง

12 ประโยชน์ของการวางแผนการผลิต
วางแผนขยายกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการประสานงาน ช่วยเรื่องการควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิต ทำให้การปฏิบัติงานมีระเบียบแบบแผน ลดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การวางแผนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google