งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling)
การเปลี่ยนแผนการผลิตรวมเป็นตารางการผลิตหลัก การกำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิค เวลาใช้ของหมด กำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิคตัวแบบการควบคุมสินค้าคง คลัง ตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น

2 คำจำกัดความ ตารางการผลิตหลัก แสดงรายการของผลิตภัณฑ์แต่ละ ชนิดที่ต้องทำการผลิตในช่วงเวลาถัดไป ซึ่งรวมถึงปริมาณที่ ต้องทำการผลิตด้วย เวลาใช้ของหมด เป็นเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดตาราง การผลิตหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ อัตราการใช้ของ ที่มีอยู่ และอัตราการใช้ของคงคลัง

3 คำจำกัดความ(ต่อ) อัตราการใช้ของที่มีอยู่ พิจารณาจำนวนสินค้าแต่ละ ชนิดที่จะต้องทำการผลิตตามช่วงเวลาต่างๆโดยอาศัย อัตราส่วนระหว่างจำนวนสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดกับอัตราการใช้ สินค้าในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราการใช้ของคงคลัง ใช้ในการจัดลำดับการผลิต สินค้าแต่ละชนิดตามที่คำนวณได้จากอัตราการใช้ของที่มีอยู่ พิจารณาโดยใช้อัตราส่วนระหว่างสินค้าคงคลังต้นงวดกับอัตรา การใช้สินค้าในช่วงเวลาเดียวกัน

4 การเปลี่ยนแผนการผลิตรวมเป็นตารางการผลิตหลัก
กำหนดหน่วยงานที่จะผลิต (ขั้น 1) การวางแผนเกี่ยวกับแรงงานและระดับการผลิต(ขั้น 2) เปลี่ยนแผนการผลิตโดยหารายการสินค้าและปริมาณที่ต้องผลิต จัดทำตารางการผลิตหลัก (ขั้น 4)


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google