งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ความรับผิดชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของสำนักบริหารโครงการเกี่ยวกับ งานด้านสารบรรณ งานด้านการเจ้าหน้าที่ งานบัญชีการเงินและพัสดุ ร่างโต้ตอบ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารการพิจารณาเอกสาร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

3 งานบริการหลักที่ปฏิบัติ
1. งานรับ-ส่ง หนังสือที่รวดเร็วและถูกต้อง 2. การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. งานร่างหนังสือที่ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ 4. การพิจารณาเอกสารเบื้องต้นถูกต้อง รวดเร็ว และมีข้อเสนอที่ดีสำหรับ ผู้อำนวยการสำนัก ผอ.ส่วน หัวหน้ากลุ่ม และฝ่าย 5. การบริหารงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6. การบริหารงานด้านการเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ

4 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านสารบรรณของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ
เอกสารจาก ภายในกรม ภายนอกกรม ลงทะเบียน สารบรรณ รับ - ส่ง พิจารณาเรื่อง บันทึกเสนอ ร่างหนังสือ ภายใน/ภายนอก งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบัญชีการเงินและพัสดุ ส่งเอกสารออก ควบคุมทางเดินของหนังสือ ดูแลงานร่างหนังสือ พิจารณาลงนาม บันทึกเสนอ ติดต่อประสานงาน ติดตามงาน ผส.บก. ผอ.ส่วน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ฝบ.บก.

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมงานด้านธุรการและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. งานด้านการเจ้าหน้าที่ 3. งานบัญชีการเงินและพัสดุ 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและระบบบริหารงานของสำนัก 5. งานอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 6. งานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

6 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การรับ-ส่งหนังสือ (ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 2. ร่างโต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหาเอกสาร 3. พิมพ์หนังสือ และจัดทำสำเนา 4. ติดตามเร่งเตือน เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด 5. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 6. จัดการประชุม

7 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ควบคุมทะเบียนประวัติและอัตรากำลัง 2. ดำเนินการเบื้องต้นในการโอน ย้าย สอบเลื่อนระดับ เลื่อนชั้น 3. ดำเนินการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4. แจ้งบุคคลเข้าฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน 5. แจ้งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6. ดำเนินการขอรับบำเหน็จ บำนาญ เงินมรดก 7. จัดทำความดีความชอบประจำปี

8 งานบัญชีการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. บริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร 2. จัดทำทะเบียนควบคุมใบสำคัญพร้อมตรวจสอบ 3. ติดตามการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน 4. ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ประจำงวด ประจำปี เพื่อรวบรวมจัดทำรายงาน 5. จัดทำสรุปการใช้งบประมาณประจำเดือน เพื่อให้การใช้เงิน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบ 6. จัดทำงบต้นทุนผลผลิตของสำนักฯ

9 งานพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. บริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. จัดทำทะเบียนและบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ 4. เบิกจ่ายโอนเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ 5. จำหน่ายบัญชีเมื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่หมดสภาพ 6. จัดทำรายงาน และตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google