งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter4 Logistic & Supply chain Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter4 Logistic & Supply chain Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter4 Logistic & Supply chain Management
Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50

2 การจัดการซัพพลายเชนกับระบบโลจิสติกส์
จากภาพจะพบว่ากิจกรรมใน Supply Chain ประกอบด้วย (Up-stream) การจัดซื้อ การผลิตหรือการดำเนินงาน  การกระจายสินค้าการตลาด (Down-stream) ซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันทั้งกระบวนการ (โซ่) การจัดการซัพพลายเชนที่ดีจะทำให้ล่วงรู้ความต้องการของ up-stream ซึ่งจะทำให้ down-stream เตรียมการได้ตามต้องการ ด้วยระบบสารสนเทศ (Information System) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Up- stream จะเตรียมวัตถุดิบ ส่งผ่านไปผลิต กระจายสินค้าเข้าสู่ระบบการตลาดและขนส่งถึงลูกค้า Down-stream ในเวลา ปริมาณและสถานที่อย่างถูกต้อง ก็ต่อเมื่อมีระบบ Logistics ที่ดี

3 Supply Chain Management
กระบวนการบูรณาการ ประสานงานและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่านบริษัทไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค (The council of logistics Management ,2002)

4 Physical Flow of products
การจัดการซัพพลายเชน Information Flow การจัดซื้อ การขนส่ง การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด Physical Flow of products การจัดการโลจิสติกส์ Up-stream Down-stream

5

6 Supply Chain Management
Supply Chain คือ เครือข่ายตั้งแต่การจัดหาสินค้าหรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า ประกอบด้วย Suppliers, Manufacturers, Distributors, Retailers, Wholesalers และ Customers Supply Chain Management คือ ระบบที่จัดการการบริหารและเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ suppliers,manufacturers, distributors เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า โดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล วัตถุดิบ สินค้าและบริการ เงินทุน รวมถึงการส่งมอบเข้าด้วยกันเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาและความต้องการ

7 ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
สินค้าคงคลังมีจำนวนมาก ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่ในการจัดเก็บ Product design ไม่ดี ไม่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การปฏิบัติการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำงานไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดความล่าช้าในบางกระบวนการ การส่งมอบที่ช้า ใช้เวลานานในการขนส่ง และขาดความน่าเชื่อถือ เพราะไม่สามารถส่งมอบ ได้ตามที่สัญญาไว้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของตลาดของคู่แข่ง

8 สาเหตุของปัญหา ขาดข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้
ข้อมูลที่มีขาดความน่าเชื่อถือ ระบบการวางแผนไม่ประสานกัน การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง กลัวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่มีวินัยในการทำงาน

9 ผลที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ปัญหา
ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากต้นทุนในแต่ละกระบวนการสูง คุณภาพของสินค้าหรือบริการมีคุณภาพต่ำ บริการที่ให้แก่ลูกค้าไม่เป็นที่น่าประทับใจและไม่น่าเชื่อถือ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อลูกค้า ยอดขายตกลง กำไรลดลงหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ปัญหา Maximize customer values คือ การสร้างระบบที่เน้นการออกแบบและการผลิต โดยที่สินค้าหรือบริการที่ออกมานั้นมีคุณภาพสูงสามารถตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น การออกแบบการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ส่งมอบได้เร็วและทันเวลาตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า Minimize costs คือ การลดต้นทุนของสินค้า โดยการสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพสูงและกำจัดอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าออกไปเพื่อให้ต้นทุนในแต่ละกระบวนการ นั้นต่ำลง

10

11 Retail Store or Marketing
ข้อมูลจากเครื่อง ECR จะถูกส่งผ่านมายัง DC เพื่อวางแผนสต็อคและการจัดส่ง Information Flow in SCM Retail Store or Marketing ร้านค้าปลีกขายสินค้าผ่าน ECR แล้วตัดสต็อคในระบบเพื่อพิจารณาจุดสั่งซื้อที่ประหยัด Distribution Center โรงงานรับข้อมูลจาก DCเพื่อจะได้เตรียมผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า คลังสินค้ารับข้อมูลจากโรงงานเพื่อจะได้เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า Plants Suppliers Warehouse

12 Logistics Flow in Supply chain

13

14 Fuel Supply chain

15 การใช้ IT ในกระบวนการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


ดาวน์โหลด ppt Chapter4 Logistic & Supply chain Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google