งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ
ความหมายและความสำคัญของสินค้าคงเหลือ ประเภทของสินค้าคงเหลือ วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ

2 สินค้าคงเหลือ (Inventory) หมายถึง
สินทรัพย์ของธุรกิจที่มีไว้เพื่อจำหน่วยหรือใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อขาย โดยปกติจะเปลี่ยนเป็นสดได้ภายในระยะเวลา 1 งวดบัญชี

3 ประเภทของสินค้าคงเหลือ
วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่งของที่มีไว้เป็นส่วนประกอบของการผลิตสินค้า สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process) คือ สิ่งของที่กำลังดำเนินการผลิตแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) คือสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมนำออกจำหน่าย วัสดุโรงงาน (Factory Supplies) คือ สิ่งของที่มีไว้เพื่อเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า แต่เป็นส่วนน้อย

4 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ
เพื่อให้มีการควบคุมดูแลสินค้า ตั้งแต่การรับเข้า การเก็บรักษา ตลอดจนการจ่ายสินค้าออกไปอย่างเหมาะสม รัดกุม เพื่อให้มีการจดบันทึกบัญชีสินค้าเหลืออย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างสม่ำเสมอ

5 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือมี 2 วิธี
1. การควบคุมสินค้าตามจำนวนหน่วย 2. การควบคมสินค้าคงเหลือตามราคาขายปลีก กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google