งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
โดย นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2 ประเด็นนำเสนอ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า การดำเนินงานต่อไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

3 การประกอบกิจการพลังงาน
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

4 เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.
เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ งานนโยบาย งานกำกับดูแล การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสำคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 เหตุผลในการจัดตั้ง กกพ. และ สกพ.
เพื่อกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน เหตุผลในการจัดตั้ง สกพ. เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกพ. เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กกพ. = คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สกพ. = สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล)

6 วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. (๑)
ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

7 วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. (๒)
ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

8 คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน

9 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
แถวบน: นายจงเจตน์ บุญเกิด นางพัลลภา เรืองรอง นายศุภิชัย ตั้งใจตรง ร.ท.ทักษิณ ลิ่มสุวรรณ์ แถวล่าง: นายนภดล มัณฑะจิตร นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธาน) นายชลิต เรืองวิเศษ

10 อำนาจหน้าที่ของ กกพ. (๑)
กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. นี้ ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และ เสนอการตรา พ.ร.ฎ. เพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศ เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอ รมต.

11 อำนาจหน้าที่ของ กกพ. (๒)
ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ รมต. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช.

12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (๑) “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ตั้งอยู่ใน สกพ. โดยมีรายได้และทรัพย์สินจาก เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่ฝ่าฝืนคำสั่ง กกพ. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ ดอกหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สกพ. เป็นผู้รับ-จ่าย เก็บรักษาและบริหารเงินกองทุนตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ สกพ. สกพ. = สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (๒) เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการผลิตไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (๓) ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ นำส่งเงินเข้ากองทุนตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกำหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. การนำส่งเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑-๕ ให้มีการแยกบัญชีตามกิจการอย่างชัดเจน สำหรับเงินที่นำส่งเข้ากองทุนตามข้อ ๑ ให้หักจากอัตราค่าบริการ

16 การดำเนินขั้นต่อไป

17 การดำเนินงานต่อไป เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
กพช. มีมติเห็นชอบ รมว.พน. : เสนอนโยบายการนำส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน กกพ.: ยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย กกพ. : จัดให้มีกระบวนการในการรับฟังความเห็นตามที่กำหนด มีผลบังคับใช้ ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google