งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดกระบี่
รอบไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2551

2 แนวโน้มระดับความรุนแรงเปรียบเทียบไตรมาส1-2 ปี 2551

3 Unit Cost OPDเปรียบเทียบรายไตรมาสปี50-51
406

4 แนวโน้มค่าI/E Ratioเปรียบเทียบรายไตรมาสปี50-51
Std:1

5 QR เปรียบเทียบรายไตรมาส ปี 2550-2551

6 เปรียบเทียบระยะเวลาหมุนเวียนของลูกหนี้ไตรมาส 1 – 2 ปี2551
Std : 90 วัน

7 เปรียบเทียบระยะเวลาหมุนเวียนของเจ้าหนี้ไตรมาส 1 – 2 ปี2551
Std : 90 วัน

8 เปรียบเทียบอัตราการครองเตียง/อัตราการใช้เตียงของรพช. ไตรมาส1-2 ปี 2551

9 สรุปปัญหาการบริหารการเงินการคลัง
การบริหารภาระหนี้สิน * จำนวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลหลายแห่งมีจำนวนวันหมุนเวียนค่อนข้างสูง สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการเรียกเก็บและตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดไม่ได้ ทำให้มีเจ้าหนี้ค้างชำระอยู่มาก ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา * คณะทำงานCFO ได้วิเคราะห์ปัญหา และได้หาแนวทางแก้ไข โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียกเก็บและตามจ่าย และลดภารกิจงานของโรงพยาบาลทุกแห่งโดยไม่ต้องมาประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อกระทบยอดข้อมูล แต่จะอาศัยการประสานงานผ่านทางระบบ E-OFFICE แทน และเพื่อให้สามารถรับรู้ทางบัญชีได้ถูกต้องและรวดเร็ว

10 สรุปปัญหาการบริหารการเงินการคลัง(ต่อ)
การบริหารวัสดุคงคลัง : * การบริหารวัสดุคงคลังที่ยังเป็นปัญหา มี 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลคลองท่อม และโรงพยาบาลเกาะลันตา อันมีสาเหตุจากนโยบายในการบริหารคลังพัสดุของโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลเกาะลันตาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง จึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุคงคลังให้เพียงพอ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา : * คณะทำงาน CFO ได้เสนอแนะให้มีการบริหารคลังวัสดุ โดยมีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือและมีการตัดสต๊อคทุกเดือน ไม่ควรเบิกยา/เวชภัณฑ์ค้างไว้ที่ห้องยามากเกินไป เพื่อลดปัญหาปริมาณการใช้ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมทุกเดือน อันทำให้จำนวนวันหมุนเวียนของสินค้าสูงเกินไป

11 สรุปปัญหาการบริหารการเงินการคลัง(ต่อ)
ปัญหาการรับบริการผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อ : เนื่องจากขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อมารับบริการน้อย ได้แก่ โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลเกาะลันตา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 1. ให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้มารับบริการ พึงพอใจ 2. เสนอแนะให้มีการพัฒนาหน่วยบริการพื้นที่รอยต่อเป็น CMU เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ รักษาและสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ปัญหาการบันทึกรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน
มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างๆ มาบันทึกรับรู้ประจำวันได้ เนื่องจากระบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยังไม่สมบูรณ์ การแก้ปัญหา จังหวัดได้ให้โรงพยาบาลอ่าวลึกเป็นโรงพยาบาลนำร่องดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรม ให้สามารถดึงข้อมูลปัจจุบันและสมบูรณ์มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google