งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่ธุรกิจมีไว้เพื่อใช้งาน มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง อาคาร ฯลฯ

2 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
1. การซื้อสินทรัพย์จะต้องได้รับการอนุมัติตามระเบียบของธุรกิจ 2. สินทรัพย์ถาวรที่ซื้อมา ต้องได้รับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ 3. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม 4. จัดให้มีการควบคุมสินทรัพย์ให้ปลอดภัยจากการทุจริตหรือสูญหาย

3 วิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวร
1. การจัดทำงบประมาณสินทรัพย์ถาวรและการขออนุมัติซื้อ 2. การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร 3. การคำนวณราคาต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร

4 การควบคุมและเก็บรักษาสินทรัพย์
1. การจัดหมวดหมู่และการกำหนดรหัสสินทรัพย์ 2. การทำบัญชีสินทรัพย์ 3. การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 4. การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 5. การประกันภัยสินทรัพย์ 6. การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร 7. การโอนสินทรัพย์หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรออกจากบัญชี กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google