งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

2 ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อที่ 1

3 ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อที่ 1
การคำนวณการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของลูกหนี้ บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าราคาหน่วยละ 20 บาท กำหนดต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 12 บาท ต้นทุนคงที่รวม 72,000 บาท หน่วยขายรวมปีละ 18,000 หน่วย บริษัทนี้ต้องการลดมาตรฐานลูกหนี้และคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 1,000 หน่วย ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เพิ่มจาก 40 วัน เป็น 60 วัน ให้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือไม่ (สมมติราคาขายและต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 20%)

4 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้
วิธีคำนวณ ขั้นที่ 1 คำนวณหากำไรส่วนที่เพิ่ม (ลดลง) กำไร/หน่วย = ราคาขาย/หน่วย - ราคาทุน/หน่วย = P/น V/น กำไรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด = จำนวนหน่วยที่เพิ่มขึ้น X (P/น – V/น) = 1,000 (20 – 12) = 8,000 บาท

5 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ อัตราการหมุนของลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายเดิม 360,000 บาท

6 18,000 หน่วย ราคาขาย ต่อ หน่วย 20 บาท ต่อ หน่วย
จำนวนหน่วยที่ขาย 18,000 หน่วย ราคาขาย ต่อ หน่วย 20 บาท ต่อ หน่วย

7 จำนวนหน่วยขาย X ราคาต่อหน่วย
หายอดขาย จำนวนหน่วยขาย X ราคาต่อหน่วย 18,000 X 20 = 360,000 บาท

8 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ อัตราการหมุนของลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายเดิม 360 วัน ÷ 40 วัน 360,000 บาท 9 ครั้งต่อปี

9 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ อัตราการหมุนของลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายเดิม 360,000 บาท 40,000 บาท = 9 ครั้งต่อปี

10 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ อัตราการหมุนของลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายใหม่ 360 วัน ÷ 60 วัน 360,000 บาท 6 ครั้งต่อปี

11 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ อัตราการหมุนของลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ขายเชื่อ อัตราการหมุนของลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = นโยบายใหม่ 360,000 บาท 60,000 บาท = 6 ครั้งต่อปี

12 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายเดิม 40,000 X 16

13 จำนวนหน่วยที่ขาย 18,000 หน่วย

14 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/น) = 12 บาท
ต้นทุนคงที่ = 72,000 บาท ขาย 18,000 หน่วย

15 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย ต้นทุนคงที่ (รวม) ÷ จำนวนหน่วยขาย
72,000 ÷ 18,000 = 4 บาท/หน่วย

16 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
= 16 บาท ต่อ หน่วย

17 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายเดิม 40,000 X 16 32,000 บาท = 20

18 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายใหม่ 60,000 X 15.79

19 ยอดขายเพิ่มขึ้น 1,000 หน่วย
ยอดขาย (เดิม) = 18,000 หน่วย ยอดขาย (ใหม่) 18, ,000 = 19,000 หน่วย

20 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/น) = 12 บาท
ต้นทุนคงที่ = 72,000 บาท ยอดขาย (ใหม่) = 19,000 หน่วย

21 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย ต้นทุนคงที่ (รวม) ÷ จำนวนหน่วยขาย
72,000 ÷ 19,000 = 3.79 บาท/หน่วย

22 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
= บาท ต่อ หน่วย

23 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุนรวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย เงินลงทุนในลูกหนี้ = นโยบายใหม่ 60,000 X 15.79 47,370 บาท = 20

24 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในลูกหนี้เพิ่มขึ้น = นโยบายใหม่ – นโยบายเดิม = 47,370 – 32,000 = 15,370 บาท

25 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น = 15,370 X 20% = 3,074 บาท

26 การกำหนดมาตรฐานลูกหนี้
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกำไรที่ลดลง(ข้อ 1) กับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ลดลง (ข้อ 2) (1) กำไรเพิ่มขึ้น = 8,000 บาท และ (2) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น = 3,074 บาท เปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่าควรใช้นโยบายใหม่คือลดมาตรฐานของลูกหนี้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหารลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google