งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้เป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ทั้งองค์การสามารถประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร

2 ระบบสารสนเทศจำแนกตามหน้าที่ทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information System) ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Information System) ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System)

3 บูรณาการของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานธุรกิจ

4 ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี
ให้ความสำคัญทางด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ ระบบบัญชีทางการเงิน (Financial Accounting System) ระบบบัญชีผู้บริหาร (Managerial Accounting System)

5 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน โดยทำหน้าที่ 3 ประการดังนี้ การพยากรณ์ การจัดการด้านการเงิน (หาแหล่งการเงินที่มีต้นทุนต่ำ แล้วนำไปลงทุนให้ได้ผลกำไรสูงสุด) การตรวจสอบ

6 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด
ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมแผนการตลาดข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง แหล่งข้อมูลภายใน เช่น แผนกลยุทธ์ นโยบาย แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี

7 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดำเนินงาน
ใช้ในการพยากรณ์จำนวนการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของการตลาด ข้อมูลได้จาก 2 แหล่ง ข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลการผลิตและการดำเนินงาน ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลบุคคล และกลยุทธ์องค์การ ข้อมูลจากภายนอก เช่น วัตถุดิบ สภาพเศรษฐกิจ และตลาด

8 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลตัวบุคลากร เป็นข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนขององค์การ ผังองค์การ แสดงโครงสร้างองค์การ การจัดหน่วยงาน และแผนกำลังคน ซึ่งแสดงทั้งปริมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ข้อมูลจากภายนอก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิด ที่ควบคุมและดูแลสมาชิกภายในองค์การเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งต้องการข้อมูลจากภายนอกองค์การ เช่น การสำรวจเงินเดือน อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google