งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี
เครื่องมือและเครื่องทุนแรงในงานบัญชี หมายถึง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำบัญชี ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำบัญชี

2 ประโยชน์ของเครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง
ทำให้การปฏิบัติงานทางบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้การจดบันทึกบัญชีรวดเร็ว ง่ายต่อการอ่าน การเก็บรักษา ช่วยลดเวลาในการทำงานของพนักงานบัญชี

3 การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบบัญชี มี 2 ระบบ คือ
1. ระบบ Stand Alone System เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชีสำหรับระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งระบบ เช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีลูกหนี้ 2. ระบบ Full System เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชีทั้งระบบถ้าหากมีรายการเกิดขึ้นก็จะกระทบไปถึงระบบรวมทั้งหมด

4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
1. โปรแกรมบัญชีแยกประเภท 2. โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ 3. โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ 4. โปรแกรมออกใบกำกับสินค้าขาย 5. โปรแกรมสินค้าคงเหลือ 6. โปรแกรมจ่ายค่าแรง

5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ต่องานบัญชี
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจ 2. ทำให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าของธุรกิจ 3. ช่วยลดปัญหาการเก็บเอกสารและรายงานต่าง ๆ 4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 5. ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 6. ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลทันตามต้องการและทันต่อเหตุการณ์ กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google