งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Information System ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Information System ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Information System ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จำแนกระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ระบบสารสนเทศทางการเงิน(Financial Information System) ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาด(Marketing Information System ) ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและดำเนินการ(Production and Operations Information System) ระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล(Human Resource Information System)

3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
AIS จะเป็นระบบที่รวบรวมจัดระบบ และนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถวัดได้ หรือประมวลผลเชิงปริมาณมากกว่าการการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพ ระบบบัญชีการเงิน(Financial Accounting System) ระบบบัญชีบริหาร(Managerial Accounting System)

4 ระบบสารสนเทศทางการเงิน(Financial Information System)
หน้าที่ การพยากรณ์(Forecast) การจัดการด้านการเงิน(Financial Management ) การควบคุมทางการเงิน(Financial Control) แหล่งข้อมูล ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลจากการพยากรณ์ กลยุทธ์ขององค์กร ข้อมูลภายนอก

5 ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาด(Marketing Information System )
เป็นหน้าที่สำคัญทางธุรกิจ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนและสร้างความต้องการ ส่งเสริมการขายจนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือลูกค้า ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการทางการตลาดประสบความสำเร็จ 4 P Product Price Place Promotion

6 ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาด(Marketing Information System )
แหล่งข้อมูล การปฏิบัติงาน การวิจัยตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์ขององค์กร ข้อมูลจากภายนอก

7 ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาด(Marketing Information System )
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศสำหรับการขาย ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด ระบบสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมการขาย ระบบสารสนเทศสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบสารสนเทศสำหรับพยากรณ์การขาย ระบบสารสนเทศสำหรับวางแผนกำไร ระบบสารสนเทศสำหรับการกำหนดเวลา ระบบสารสนเทศสำหรับควบคุมค่าใช้จ่าย

8 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและดำเนินการ (Production and Operations Information System)
แหล่งข้อมูล การผลิต/การดำเนินงาน สินค้าคงคลัง ผู้ขายวัตถุดิบ แรงงานและบุคลากร กลยุทธ์องค์กร

9 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและดำเนินการ (Production and Operations Information System)
การวางแผนความต้องการของวัสดุ Material Requirement Planning MRP ไม่เก็บวัสดุไว้นานเกินไป ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การสูญหาย รายงานผลการผลิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

10 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและดำเนินการ (Production and Operations Information System)
ข้อดี MRP ลดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ช่วยให้บุคคลมีเวลาทำงานอื่นมากขึ้น ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตามวัตถุดิบ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

11 ระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคลากร ผังองค์กร ข้อมูลจากภายนอก

12 ระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System)
ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคล ความสามารถ การควบคุม ต้นทุน การติดต่อสื่อสาร ความได้เปรียบในการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt Business Information System ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google