งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการผลิต
จัดทำโดย นางเฉลิมศรี วิวัฒน์วานิชกุล โรงเรียนมหรรณพาราม

2 สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีดุลยภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ส วางแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงปัญหา ทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ที่จะได้รับของบุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้ และเข้าใจ หลักการตัดสินใจ ในการผลิตได้

4 หลักการตัดสินใจในการผลิต
ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาการผลิตสินค้าและบริการ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ เพื่อลดการเสี่ยงในการลงทุน การผลิต โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

5 1. ผลิตอะไร คือ จะทำอะไร จะมีอาชีพอะไร หรือจะขายอะไร
คือ จะทำอะไร จะมีอาชีพอะไร หรือจะขายอะไร การผลิตอะไรจะต้องคิดให้รอบคอบ คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น อาชีพของครอบครัว ความรู้ความชำนาญ ทุนทรัพย์ การแข่งขันในตลาด การวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียของกิจการ โดยคำนึงถึงผลตอบแทน คือรายได้ และความพอใจด้วย

6 2. ผลิตอย่างไร ที่เหมาะสม คือ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
2. ผลิตอย่างไร การผลิตทำได้หลายแบบ ต้องเลือกวิธี ที่เหมาะสม คือ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร ทั้งวางแผนในการนำเทคโนโลยี เข้าช่วย จะทำให้ผลิตได้รวดเร็วและต้นทุนต่ำ

7 3. ผลิตในปริมาณเท่าไร และทุนทรัพย์ การจัดสรรการใช้วัตถุดิบทั้งหมด
3. ผลิตในปริมาณเท่าไร การผลิตสินค้า เกี่ยวโยงกับวัตถุดิบ แรงงาน เวลา และทุนทรัพย์ การจัดสรรการใช้วัตถุดิบทั้งหมด เพื่อพิจารณา ว่า เราจะผลิตเท่าไร ที่เหมาะสมที่สุด คือ ประหยัดและได้กำไรสูงสุด การผลิตมากขึ้น ต้นทุนต่อชิ้นจะต่ำลง

8 การตัดสินใจว่าจะผลิต เพื่อใคร
4. ผลิตเพื่อใคร การตัดสินใจว่าจะผลิต เพื่อใคร ต้องผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ซื้อหรือ ผู้บริโภค เช่น เสื้อผ้า ต้องผลิต ขนาด รูปแบบ ที่เหมาะสมกับรูปร่าง อากาศ และรสนิยมของลูกค้า

9 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนึงเพิ่มเติม คือ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนึงเพิ่มเติม คือ - ต้นทุนการผลิต - ราคาของสินค้าชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน - สภาวะดินฟ้าอากาศ - เทคโนโลยี - การคาดคะเน เหตุการณ์ในอนาคต - นโยบายรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ การตัดสินใจในการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google