งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย Chollada Advance I : Consign.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย Chollada Advance I : Consign."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย Chollada Advance I : Consign

2 การฝากขาย หมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของ
สินค้าเรียกว่า “ผู้ฝากขาย (Consignor)” ส่งสินค้าไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า“ผู้รับฝากขาย (Consignee)” เพื่อช่วยทำหน้าที่ขายสินค้าแทน Chollada Advance I : Consign

3 ผู้ฝากขาย ผู้รับฝากขาย ผู้ซื้อ
1.สินค้าฝากขาย ผู้ฝากขาย ผู้รับฝากขาย 4.ค่าสินค้าหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 2.โอนกรรมสิทธ์ 2.สินค้าฝากขาย 3.ชำระค่าสินค้า ผู้ซื้อ Chollada Advance I : Consign

4 การขายโดยปกติ VS การฝากขาย
* บันทึกรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า * บันทึกรายได้เมื่อได้รับรายงานจากผู้รับฝากขาย * กรรมสิทธ์เป็นของลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้า * กรรมสิทธ์เป็นของผู้ซื้อเมื่อผู้รับฝากขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ Chollada Advance I : Consign

5 การขายโดยปกติ VS การฝากขาย (ต่อ)
* สินค้าคงเหลือสิ้นงวดรวมอยู่ในงบดุลของผู้ซื้อ * สินค้าคงเหลือสิ้นงวดรวมอยู่ในงบดุลของผู้ฝากขาย * ผู้ขายต้องรอปันส่วนการชำระหนี้ * ผู้ขายมีสิทธิ์เรียกคืนสินค้า/เงิน ได้ทันที Chollada Advance I : Consign

6 การขายโดยปกติ VS การฝากขาย (ต่อ)
* ผู้ซื้อไม่อาจคืนสินค้าได้ถ้าหากสินค้าอยู่ในสภาพปกติ * ผู้รับฝากขายมีสิทธิ์คืนสินค้าได้ทุกเมื่อ Chollada Advance I : Consign

7 ประโยชน์ของการฝากขาย
ทางด้านผู้ฝากขาย 1. เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 2. เพื่อช่วยขยายตลาดของสินค้า 3. เพื่อช่วยในการเลือกผู้รับฝากขาย/ตัวแทน ได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อช่วยควบคุมราคาขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค Chollada Advance I : Consign

8 ประโยชน์ของการฝากขาย
ทางด้านผู้รับฝากขาย 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา 2. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย 3. ทำให้ไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก 4. ได้รับผลตอบแทนจากการรับฝากขาย Chollada Advance I : Consign

9 ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝากขาย เรียกสินค้า/เงิน จากผู้รับฝากขาย สิทธิ ผู้ฝากขาย หน้าที่ ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง Chollada Advance I : Consign

10 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขาย
1. รับค่าตอบแทน 2. เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3. ให้คำรับรองคุณภาพสินค้า 4. พิจารณาระยะเวลาการให้สินเชื่อ สิทธิของ ผู้รับฝากขาย Chollada Advance I : Consign

11 สิทธิและหน้าที่ของผุ้รับฝากขาย (ต่อ)
1. ดูแลรักษาสินค้า 2. จัดเก็บสินค้า 3. บันทึกบัญชีลูกหนี้ 4. ขายสินค้าตามราคาที่ตกลง 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้า หน้าที่ของ ผู้รับฝากขาย Chollada Advance I : Consign

12 การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย
1. บันทึก แยก จากการขายปกติ 2. บันทึก รวม กับการขายปกติ ผู้รับฝากขาย 1. บันทึก แยก จากการขายปกติ 2. บันทึก รวม กับการขายปกติ ผู้ฝากขาย Chollada Advance I : Consign


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย Chollada Advance I : Consign.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google