งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชี

2 ความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
ระบบบัญชี (Accounting System) คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่ายจัดการ

3 ความสำคัญของระบบบัญชี
ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องวัดผลในการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในองค์กรหรือกิจการที่ใหญ่ ๆ ที่มีการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วน และมีพนักงานเป็นจำนวนมาก เจ้าของหรือผู้บริหารไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จำเป็นต้องมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานและขยายขอบเขตการควบคุมออกไปให้หัวหน้าของส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ในกิจการขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี

4 ส่วนประกอบของระบบบัญชี
1. เอกสารและการบันทึกทางการบัญชี 2. วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม การลงรายการในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และการทำรายงาน 3. เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลขเครื่องจักรลงบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

5 ประเภทของงานวางระบบบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทของงานวางระบบบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. การวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด การวางระบบบัญชีในกรณีการขยายระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิด การปรับปรุงระบบบัญชีและวิธีการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

6 การติดตามผล เมื่อได้นำเอาระบบใหม่ออกใช้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ผู้วางระบบบัญชีควรจะติดตามดูว่าได้ผลตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่ อย่างไร ในบางกรณี วิธีการที่กำหนดไว้อาจจะไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติเนื่องจากทำให้งานล่าช้า หรือเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ ผู้วางระบบก็จะทำการพิจารณาดำเนินการแก้ไขเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

7 ในปัจจุบันพบว่าข้อมูลที่ได้จากการทำระบบบัญชีที่จะนำมาเสียภาษียังไม่ถูกต้องเพราะ
ในเรื่องการรับเงิน ในเรื่องการจ่ายเงิน ในเรื่องเงินสำรองจ่าย ในเรื่องการจ่ายค่าแรง ในเรื่องการขาย ในเรื่องของลูกหนี้การค้า ควรมีการตรวจติดตามลูกหนี้การค้า

8 กลับ 8. ในเรื่องของเจ้าหนี้การค้า 9. ในเรื่องของสินค้าคงคลัง
8. ในเรื่องของเจ้าหนี้การค้า 9. ในเรื่องของสินค้าคงคลัง 10. ในเรื่องการจัดซื้อ 11. ในเรื่องของเงินทุน 12. ในเรื่องทรัพย์สิน 13. ในเรื่องต้นทุนการผลิต กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google