งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pung Yoi Restaurant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pung Yoi Restaurant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pung Yoi Restaurant

2 ความเป็นมา เนื่องจากมนุษย์ต้องรับประทานอาหารเพื่อการดำเนินชีวิต และในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีเวลามากในการจะทำอาหารรับประทานกันในครอบครัว จึงเลือกที่จะสันหาความสะดวกสบายโดยอาศัยร้านอาหารเพื่อความรวดเร็วในการรับประทานอาหาร จึงทำให้เกิดภัตตาคารร้านอาหารขึ้น โดยทางร้านจะเปิดบริการเวลา น. เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การร่วมกันรับประทานเย็นของแต่ละครอบครัว

3 ฝ่ายต่างๆของภัตตาคาร พุงย้อย
- ฝ่ายการเงิน คำนวณรายรับรายจ่าย / ออกใบเสร็จ - ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ฝ่ายผลิต ผลิตอาหารให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - ฝ่ายรับออเดอร์ รับรายการอาหารจากลูกค้าเพื่อนำมาผลิตต่อไป

4 ลูกค้า พนักงาน เจ้าของร้าน ฝ่ายบัญชี Pung Yoi Restaurant
- ยอดกำไรสุทธิ- ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน - ยอดรวมของรายรับ- รายจ่าย -ยอดแสดงผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละวัน - เรียกดูข้อมูลรายรับ- รายจ่ายของทางร้านในแต่ละวัน - รายงานข้อมูลสินค้าคลังเหลือ - ค้นหาข้อมูลวัตถุดิบการสั่งซื้อและขายอาหาร -รายการอาหาร/ ราคาอาหาร -ยืนยันรายการอาหาร -ออกใบเสร็จ ลูกค้า พนักงาน เจ้าของร้าน ฝ่ายบัญชี Pung Yoi Restaurant

5 Process 1 ออเดอร์ ลูกค้า ยืนยัน/ปฏิเสธ ชื่อรายการอาหาร รหัสอาหาร
ผ่ายรับออเดอร์ ลูกค้า ออเดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน/ปฏิเสธ ชื่อรายการอาหาร รหัสอาหาร

6 Process 1 1.Input ออเดอร์ 2.อ่านข้อมูลในฐานข้อมูล
3.ตรวจสอบออเดอร์ว่าอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ 4.ถ้าใช่ทำการoutputยืนยันให้ลูกค้า ถ้าไม่ตรงทำการOutputปฏิเสธให้ลูกค้า

7 Process 2 อนุมัติงบสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการสั่งซื้อ ออเดอร์สั่งซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อ พ่อค้า stockวัตถุดิบ ออเดอร์สั่งซื้อ ใบเสร็จออเดอร์สั่งซื้อ ยอดวัตถุดิบคงเหลือ วัตถุดิบที่ซื้อมา ฝ่ายการเงิน ข้อมูลการสั่งซื้อ อนุมัติงบสั่งซื้อวัตถุดิบ

8 Process 2 1.Input วัตถุดิบคงเหลือ
2.ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือแล้วจัดทำออเดอร์สั่งซื้อ 3.Output ออเดอร์สั่งซื้อ 4.Input ใบเสร็จสั่งซื้อและจำนวนวัตถุดิบทีได้รับ 5.Output ข้อมูลวัตถุดิบที่ซื้อมาลงในฐานข้อมูลวัตถุดิบ 6.Input ข้อมูลการสั่งซื้อให้ฝ่ายการเงิน 7.ตรวจสอบงบการสั่งซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ 8.Output อนุมัติงบการสั่งซื้อ

9 Process 3 ผ่ายรับออเดอร์ ฝ่ายผลิต ออเดอร์ stock วัตถุดิบ ยืนยัน/ปฏิเสธ
วัตถุดิบคงเหลือ วัตถุดิบใช้ไป

10 Process 3 1.Input ออเดอร์ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ถ้าพอทำการ Output ยืนยันออเดอร์ ถ้าไม่พอทำการOutput ปฏิเสธให้ฝ่ายออเดอร์ 3.ถ้ายืนยันออเดอร์ทั้งหมดแล้วทำการผลิตเสร็จแล้วตัดยอดวัตถุดิบที่ใช้ไป

11 Process 4 รหัสอาหาร ลูกค้า ราคาอาหาร ยืนยัน/แก้ไข ใบเสร็จ ชำระเงิน
ฝ่ายการเงิน ใบเสร็จ การเงิน ยืนยัน/แก้ไข ชำระเงิน ลูกค้า ออเดอร์ รหัสอาหาร ยอดรวม ราคาอาหาร ฝ่ายรับออเดอร์

12 Process 4 1.Input ราคาอาหารกับออเดอร์
2.ดึงชื่ออาหารกับราคาอาหารจากฐานข้อมูลรหัสอาหาร 3.คำนวณราคาอาหารจากจำนวนรายการอาหารคูณด้วยราคาอาหาร 4.Output ใบเสร็จให้ลูกค้า 5. ถ้าตรงลูกค้าทำการInputยืนยันให้ฝ่ายการเงิน ถ้าไม่ตรงลูกค้าทำการInput แก้ไขใบเสร็จ

13 ลูกค้า ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ พ่อค้า
ผ่ายรับออเดอร์ ลูกค้า ออเดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน /ปฏิเสธ ชื่อรายการอาหาร ฝ่ายผลิต stockวัตถุดิบ ยืนยัน/ปฏิเสธ วัตถุดิบใช้ไป ฝ่ายการเงิน การเงิน ข้อมูลทางการเงิน ยอดรวมใบเสร็จ ใบเสร็จ ฝ่ายจัดซื้อ พ่อค้า ออเดอร์สั่งซื้อ ยอดรวมราคาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ซื้อมา ข้อมูลการสั่งซื้อ งบสั่งซื้อวัตถุดิบ ราคาอาหาร ยอดวัตถุดิบคงเหลือ ยืนยัน/ปฏิเสธ วัตถุดิบคงเหลือ

14 D2 ข้อมูลลูกค้า ลูกค้า 3 (ฝ่ายบัญชี) ทำงบการเงิน 1 (ฝ่ายรับออร์) การสั่งอาหาร 5 การชำระเงิน 2 คำนวณราคา เจ้าของร้าน ยอดการขายในแต่ละวัน ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ราคาที่ได้จากการคำนวณ D ข้อมูลการสั่งอาหาร ข้อมูลการสั่งอาหาร รายการอาหาร Order ที่ลูกค้าสั่ง ข้อมูลการชำระเงิน ยอดรวมอาหารใบเสร็จ ยืนยัน order ข้อมูลลูกค้า order 1 (ฝ่ายผลิต) การผลิตอาหาร ยืนยัน Order

15 เจ้าองร้าน ลูกค้า พ่อค้า
3 (ฝ่ายบัญชี) ทำงบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน ยอดการขายในแต่ละวันข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เจ้าองร้าน ลูกค้า ออเดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน /ปฏิเสธ ชื่อรายการอาหาร stockวัตถุดิบ ยืนยัน/ปฏิเสธ วัตถุดิบใช้ไป การเงิน ข้อมูลทางการเงิน ยอดรวมใบเสร็จ ใบเสร็จ พ่อค้า ออเดอร์สั่งซื้อ ยอดรวมราคาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ซื้อมา ข้อมูลการสั่งซื้อ งบสั่งซื้อวัตถุดิบ ราคาอาหาร ยอดวัตถุดิบคงเหลือ 5 (ฝ่ายบัญชี) การชำระเงิน ยืนยัน/ปฏิเสธ 1 (ฝ่ายรับออร์) การสั่งอาหาร 1 (ฝ่ายผลิต) การผลิตอาหาร วัตถุดิบคงเหลือ 1 (ฝ่ายจัดซื้อ) สั่งซื้อวัตถุดิบ


ดาวน์โหลด ppt Pung Yoi Restaurant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google