งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช. 342

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช. 342"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช. 342
สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช. 342

2 ใบงานที่ 1 งานกลุ่ม (จำนวน 15 คะแนน)
ใบงานที่ 1 งานกลุ่ม (จำนวน 15 คะแนน) ให้ศึกษาระบบบัญชีของธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ โดยศึกษาองค์ประกอบของระบบบัญชีทั้ง 5 องค์ประกอบอย่างละเอียด จัดทำเป็นรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ในสัปดาห์ที่ 8 ก่อนสอบกลางภาค ธุรกิจที่นักศึกษาเลือกต้องเป็นประเภทธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เป็นธุรกิจสาขา ส่วนราชการ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ส่งรายชื่อให้อาจารย์อนุมัติก่อน) ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไป , รับเหมาก่อสร้าง , ผลิต , บริการโรงแรม, บริการรับจ้างทำของ , ส่งออก , อื่น ๆ

3 ใบงานที่ 2 งานกลุ่ม สังเกตการณ์กิจกรรมการควบคุมของสถานที่ที่นักศึกษาใช้บริการ
เช่น สถานศึกษา ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน ร้านเสริมสวย โรงพยาบาล เป็นต้น คำสั่ง 1. ระบุชื่อกิจการที่นักศึกษาทำการสังเกตการณ์และยกตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมกิจการละ 10 กิจกรรม พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของกิจกรรมควบคุมดังกล่าว 2. ประเมินจุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่นักศึกษาคิดว่าควรให้ข้อเสนอแนะให้มีกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม กิจการละ 5 กิจกรรม 3. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 2

4 ใบงานที่ 3 งานกลุ่ม ให้นักศึกษาหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ ที่นักศึกษาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 5. บิลเงินสด 2. ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี 6. ใบแจ้งหนี้ 3. ใบเสร็จรับเงิน 7. ใบนำฝากธนาคาร 4. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบถอนเงินจากธนาคาร อธิบายองค์ประกอบของเอกสารแต่ละใบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

5 ใบงานที่ 4 การออกแบบรหัสบัญชี
จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้นักศึกษาออกแบบรหัสบัญชี 3 หลักแบบ Numuric ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์มินิมารท์ ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค เป็น กิจการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 2 แห่งคือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาหางดง และธนาคารกรุงเทพสาขาหางดง มีลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจำ สินค้าส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทค้าส่ง เช่น แมคโคร จึงไม่ได้รับเครดิต ในบางครั้งหากเงินสดไม่พอสำหรับการซื้อสินค้า กิจการจะต้องยืมเงินจากผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อใช้หมุนเวียนในร้าน สินทรัพย์ถาวรของบริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคารที่ใช้เป็นร้านมินิมารท์ รถยนต์สำหรับบรรทุกสินค้า โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องบันทึกเงินสด ชั้นวางของและตู้แช่ บริษัทมีพนักงานขายจำนวน 4 คน แม่บ้าน 1 คน และผู้เป็นหุ้นส่วนดูแลเงินบัญชีการเงิน และการซื้อของเข้าร้าน 2 คน มีการจ่ายเงินเดือนและค่าล่วงเวลา และหักประกันสังคม เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายทั่วไปประกอบด้วย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าจ้างสำนักงานบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าทำความสะอาด ค่าโฆษณา ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

6 ใบงานที่ 5 จากรายงานในใบงานที่ 1 สมมติว่ากิจการที่นักศึกษาได้ศึกษามาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลและจัดทำบัญชี คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนแผนผังทางเดินเอกสารและข้อมูลใหม่ จากข้อมูลเดิม พร้อมทั้งอธิบายแผนผังทางเดินเอกสารและข้อมูลดังกล่าว (โดยแสดง Flowchart เดิมเปรียบเทียบ)

7 ใบงานที่ 6 คำสั่ง ให้นักศึกษาออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Access ดังนี้ 1.บัญชีสินค้าของร้านแจ่มฟ้าจำนวน 20 รายการ 2.ใบเกรดของของนักศึกษาบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 2 ปี

8 ใบงานที่ 7 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงานของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่นักศึกษาสนใจ โดยวิเคราะห์ว่า การทำงานของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมีการควบคุมทั่วไป และการควบคุมเฉพาะในเรื่องใดบ้าง ประโยชน์ของการควบคุมคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ - การควบคุมทั่วไป 10 การควบคุม - การควบคุมเฉพาะ 10 การควบคุม ส่งรายงานในชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค


ดาวน์โหลด ppt สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช. 342

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google