งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สื่อประกอบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น นางบัณฑิดา เมืองวงค์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา

2 สินค้าและบริการกับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันต้องใช้สินค้าและบริการที่จำเป็น ที่เรียกว่า ปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย

3 สินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์
มนุษย์ทุกคนขาดปัจจัยสี่ไม่ได้ แต่ปัจจัยสี่บางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งทำให้มีความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจ เรียกว่า สิ่งที่ต้องการ แต่อาจเป็น สิ่งที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น แม้ว่าเราไม่มี ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนสมัยโบราณ แต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่ เราจะอยู่ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อจะใช้อะไรต้องพิจารณาว่าสิ่งใดมีความจำเป็น หรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

4 ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ
รถยนต์ทำให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเดินทาง โทรศัพท์ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ที่อยู่อาศัยใช้เป็น ที่พักของทุกคนใน ครอบครัว ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ เสื้อผ้าใช้ปกปิดร่างกาย และให้ความ อบอุ่น อาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ ยารักษาโรค ใช้รักษาโรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ สินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีทั้งสินค้าที่มีความจำเป็นและไม่จำเป็น

5 หลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ควรมีหลักการในการเลือกซื้อสินค้าดังนี้ เหมาะสม กับรายได้ของตนเอง สินค้ามีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ไม่เลือกซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ หลักการในการเสือกซื้อสินค้าที่จำเป็น สนองความต้องการของผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี เปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินค้าชนิดเดียวกันก่อนซื้อ

6 การวางแผนการใช้จ่ายเงิน
การวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะจะทำให้เราใช้จ่ายเงินได้เหมาะสม มีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น มีหลักดังนี้

7 1.วางแผนการใช้จ่ายของตนเอง ควรเลือกซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นให้มากที่สุด ไม่ใช้สินค้าฟุ่มเฟือย
2.วางแผนการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม อาจทำได้โดยเก็บของเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปขาย หรือหางานพิเศษทำในวันหยุด หรือช่วงปิดภาคเรียน

8 3. ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย วิเคราะห์การใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสม จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าแต่ละวันใช้จ่าย ได้รับ อะไรบ้าง จะต้องไม่ใช้จ่ายให้เกินรายรับ เพื่อจะได้มีเงินเก็บออม 4. วางแผนการนำเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่างเหมาะสม การที่ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับมา หรือใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับ จะต้องมีการวางแผนโดยเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ ราคาประหยัด มีคุณภาพ สนองความต้องการและความจำเป็นของเรามากที่สุด เพื่อจะได้มีเงินออมมาก ๆ ไว้ใช้ยามจำเป็น

9 การบริหารจัดการทรัพยากร
ทรัพยากร หมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ แร่ธาตุ ป่าไม้ เป็นต้น 2.ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่นเครื่องจักร รถยนต์ โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

10 ทรัพยากรการผลิต หรือปัจจัยการผลิต

11 ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่นำทรัพยากรมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ที่รับสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

12 ความหมายของสินค้าและบริการ
สินค้า หมายถึง สิ่งของที่ซื้อขายกันเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น อาหาร เสือผ้า สบู่ ยาสีฟัน บ้าน รถยนต์ เครื่องใช้ต่าง ๆ บริการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการของบุคคลอื่น เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้ เช่นบริการตัดผม เย็บเสื้อผ้า รถรับจ้าง เป็นต้น

13 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง สินค้าและบริการ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค มีสาเหตุมาจากทรัพยากรมีจำกัด ส่วนใหญ่ใช้แล้วหมดไป ทำให้ผลิตสินค้าได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ฉะนั้นเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ประหยัด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

14 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา
ขอบคุณค่ะ นางบัณฑิดา เมืองวงค์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt หน่วยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google