งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดเผยข้อมูลและ นโยบายการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดเผยข้อมูลและ นโยบายการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดเผยข้อมูลและ นโยบายการบัญชี

2 รายงานทางการเงิน รายงานการเงิน ประกอบด้วย งบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งได้จาก แหล่งอื่นนอกเหนือจากการจดบันทึกทางการบัญชี งบการเงินประกอบด้วย 1.งบดุล 2.งบกำไรขาดทุน 3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาด ทุนเบ็ดเสร็จ 4.งบกระแสเงินสด 5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3 ลักษณะนโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีควรครอบคลุมถึงมาตรฐาน การบัญชีและวิธีการใช้มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 1.การเลือกมาตรฐานการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางการบัญชีจากหลาย ทางเลือกที่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. มาตรฐานการบัญชีและวิธีการใช้ ซึ่งมีลักษณะพิเศษกับอุตสาหกรรม ที่กิจการดำเนินการอยู่ ถึงแม้มาตรฐานการบัญชีและวิธีการใช้นั้นๆ จะใช้กันอยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรม 3.การใช้มาตรฐานการบัญชีตาม ข้อ 1 และ 2 ข้างต้นในลักษณะพิเศษ หรือริเริ่มใหม่

4 เกณฑ์ในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี
เกณฑ์การวัดมูลค่าในการจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย ราคาทุนเดิม ราคาทุนปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าปัจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีได้กำหนดไว้ใน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารของกิจการพิจารณาการเปิดเผยนโยบายการบัญชีของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่ผู้ใช้งบการเงินคาดว่ากิจการประเภทนั้นๆ ควร เปิดเผย เช่นกิจการที่มีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

5 นโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผย
1. วิธีการรับรู้รายได้ 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4. การตีราคาสินค้าคงเหลือ 5. เงินลงทุน 6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 9. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6 นโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผย
10. สำรองตามกฎหมาย 11. กำไรต่อหุ้น 12. รายการพิเศษ 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

7 สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 1 เรื่องทั่วไป 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 4 การซื้อกิจการ 5 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 ลูกหนี้การค้า 8 สินค้าคงเหลือ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

8 สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 สำรอง 18 รายได้อื่น 19 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20 กำไรต่อหุ้น 21 เงินปันผล 22 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 23 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 24 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 25 เครื่องมือทางการเงิน 26 ภาระผูกพัน 27 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 28 มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ 29 การจัดประเภทบัญชีใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเปิดเผยข้อมูลและ นโยบายการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google