งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
บทที่ 2 การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

2 การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
(Installment Sales) การขายสินทรัพย์ที่กำหนดให้จ่ายชำระเป็นงวด ๆ ติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่ง การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จนกว่าจะครบอายุสัญญา

3 การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ
การรับรู้กำไรขั้นต้นเป็นรายได้ทั้งจำนวน ในงวดที่มีการขาย การรับรู้กำไรขั้นต้นเป็นรายได้ตามสัดส่วน ของเงินที่เรียกเก็บได้

4 ส่วนเกินของสินค้ารับแลกเปลี่ยน
สินค้ารับแลกเปลี่ยน (Trade - in) มูลค่าที่แท้จริง / มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้ารับแลกเปลี่ยน ส่วนเกินของสินค้ารับแลกเปลี่ยน

5 บันทึก “สินค้า (สินทรัพย์) รอการขาย /สินค้ายึดคืน”
การผิดสัญญาและการยึดคืนสินค้า บันทึก “สินค้า (สินทรัพย์) รอการขาย /สินค้ายึดคืน” โอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ลูกนี้ขายผ่อนชำระ กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระรอตัดบัญชี

6 การผิดสัญญาและการยึดคืนสินค้า (ต่อ)
ผลต่าง “กำไร (ขาดทุน) จากการยึดสินค้าคืน” ไม่อาจประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินค้ายึดคืน บันทึกสินค้ายึดคืนในมูลค่าตามบัญชี บันทึกขาดทุนจากการยึดคืน = มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้

7 ดอกเบี้ยของสัญญาผ่อนชำระ
วิธีที่ 1 การคำนวณโดยใช้วิธีตารางเงินรายปี (Annuity) วิธีที่ 2 การคำนวณดอกเบี้ยโดยวิธีผลรวมจำนวนตัวเลข (Sum of the Digits)

8 กำไรที่เกิดจากการเช่าซื้อ สามารถรับรู้ได้โดย
การเช่าซื้อ (Hire Purchase) กำไรที่เกิดจากการเช่าซื้อ สามารถรับรู้ได้โดย 1. รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเช่าซื้อ 2. รับรู้เป็นรายได้ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ (Installment Method)

9 การรับรู้ดอกผลเป็นรายได้
การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การรับรู้ดอกผลเป็นรายได้ 1. การให้เช่าซื้อระยะยาว (ใช้วิธีตารางเงินรายปี) 2. การใช้เช่าซื้อระยะสั้น (ใช้วิธีผลรวมจำนวนตัวเลข)

10 กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์
การเช่าซื้อ (Hire Purchase) กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ทางกฎหมาย ผู้ให้เช่าซื้อ ทางบัญชี ผู้เช่าซื้อ

11 การผิดสัญญาและการยึดสินทรัพย์คืน บันทึก “สินทรัพย์รอการขาย”
การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การผิดสัญญาและการยึดสินทรัพย์คืน บันทึก “สินทรัพย์รอการขาย” ด้วยมูลค่าตามบัญชี

12 การเช่าซื้อ (Hire Purchase)
การแสดงรายการ บัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงยอดสุทธิหักด้วย บัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี บัญชีสินทรัพย์รอการขาย แสดงด้วยราคาตามบัญชี หรือ มูลค่าสุทธิที่ได้รับ (แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า) บัญชีดอกผลเช่าซื้อ แสดงเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน


ดาวน์โหลด ppt การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google