งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ทีมผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/03/2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ทีมผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/03/2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ทีมผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/03/2551
คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง แบบกำหนดงวด ของระบบ KKUFMIS โดย ทีมผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/03/2551

2 ขั้นตอนการทำจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อขอจ้าง พัสดุ บันทึกผูกพัน+อนุมัติผูกพัน การเงิน พัสดุ อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง พัสดุ ข้อตกลง , สัญญา (ถ้ามี) พัสดุ ตรวจรับ ส่งเบิกจ่ายเงิน การเงิน Create by sarit 11/03/2008

3 ขั้นตอนการทำจัดซื้อจัดจ้างแบบกำหนดงวด บนใบ PR และ ข้อตกลง หรือ สัญญา
ป้อนข้อมูล ข้อตกลง หรือ สัญญา ดีงข้อมูลรายการจากใบ PR คลิกเลือกทีละรายการเพื่อใส่รายละเอียดของงวด ตรวจรับตามงวดที่กำหนด

4 กรณีงวดเท่ากันทุกงวด กรณีงวดไม่เท่ากันทุกงวด
ขั้นตอนการทำจัดซื้อจัดจ้างแบบกำหนดงวด บนใบ PR ตรวจดูยอดเงินคงเหลือที่จะทำจัดซื้อจัดจ้าง (ใบ PR) กำหนดงวดและกำหนดเงินของงวด ระบุจำนวนเงิน = จำนวนเงินทั้งหมด / จำนวนงวด บันทึกรายการตามกรณี ระบุจำนวนงวด, หน่วยนับ นับเป็น เดือน หรือ งวด กำหนด วงเงิน จัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบ PR) การกำหนดรายการสินค้าบนใบ PR เลือกกำหนดงวด 2 กรณี คือ กรณีงวดเท่ากันทุกงวด กรณีงวดไม่เท่ากันทุกงวด กดปุ่มบันทึกบนใบPR ก่อนทำการเลือกป้อนกรรมการ, และป้อนผู้ขาย/ผู้จ้าง เพื่อได้เลข PR ป้อนข้อมูลที่ผู้ขาย/ผู้จ้าง เลือก ข้อตกลง หรือ สัญญา ดีงข้อมูลจากใบ PR ดูให้ครบรายการที่ต้องการทำ จัดซื้อ/จัดจ้างแบบกำหนดงวด กดปุ่มบันทึกบนใบPR หลังการกำหนดกรรมการ, และป้อนผู้ขาย/ผู้จ้าง เพื่อบันทึกข้อมูลรายการบนใบ PR กดปุ่มบันทึกที่หน้าจอ ผู้ขาย/ผู้จ้าง

5 เมนูการตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ
วัตถุประสงค์ : เพื่อดูเงินตามแผนงานโครงการที่ต้องการใช้เงินว่า มีเงินเหลือให้ใช้ได้เท่าไร ก่อนจะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง

6 รูปแสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานงบประมาณคงเหลือ

7 รูปแสดงรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ

8 รูปแสดงขั้นตอนการทำจัดซื้อจัดจ้างแบบกำหนดงวด
กรณีกำหนดงวดที่ต้องทำจัดซื้อจัดจ้าง (ใบ PR) กรณีงวดเท่ากันทุกงวด กรณีงวดไม่เท่ากันทุกงวด เช่น วงเงิน 500,000 บาท มีงวด 4 งวด โดย 3 งวดแรกงวดละ 100,000 บาท งวดที่ 4 เป็นเงิน 200,000 บาท เช่น วงเงิน 400,000 บาท มีงวด 4 งวดๆละ 100,000 บาท มีงวดเท่ากันทุกงวด มีงวดไม่เท่ากันทุกงวด บันทึกรายการ 1 รายการ บันทึกรายการ 2 รายการ ระบุจำนวนงวดที่ต้องการ ระบุจำนวนงวดที่ต้องการตามจำนวนงวดในแต่ละรายการ ระบุจำนวนเงิน = จำนวนเงินทั้งหมด / จำนวนงวด รายการที่งวดเท่ากันใส่ จำนวนเงิน = จำนวนเงินรวมเฉพาะเท่ากัน / จำนวนงวด รายการที่งวดไม่เท่ากันระบุ จำนวนเงินที่เหลือ(มักจะเป็นงวดสุดท้าย) ระบุหน่วยนับเป็น เดือน หรือ งวด ระบุหน่วยนับเป็น เดือน หรือ งวด

9 รูปแสดงขั้นตอนการกำหนดงวดการทำงาน/เลขที่เอกสาร
ขั้นตอนนี้กำหนดเพียง ครั้งเดียวเมื่อต้นงบประมาณใหม่ เพื่อสร้างเลขเอกสารของใบ PR

10 รูปแสดงขั้นตอนการกำหนดงวดการทำงาน/เลขที่เอกสาร

11 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง

12 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการ

13 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการ

14 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการ

15 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการ

16 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการ

17 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกำหนดงวด กรณีงวดเท่ากัน
รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกำหนดงวด กรณีงวดเท่ากัน 2. คลิกปุ่ม บันทึก จะได้เลข PR 1. ดับเบิ้ลคลิก ใส่รายการที่ 1 จำนวนใส่ 4, ราคา 100,000 หน่วยนับใส่ เดือน 3. คลิกปุ่ม กรรมการบันทึกชื่อ

18 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกำหนดงวด กรณีงวดไม่เท่ากัน
รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกำหนดงวด กรณีงวดไม่เท่ากัน 3. คลิกปุ่ม บันทึก จะได้เลข PR 4. คลิกปุ่ม กรรมการบันทึกชื่อ 1. ดับเบิ้ลคลิก ใส่รายการที่ 1 จำนวนใส่ 4, ราคา 100,000 หน่วยนับใส่ เดือน 2. ดับเบิ้ลคลิก เพิ่มรายการที่ 2 จำนวนใส่ 1, ราคา 200,000 หน่วยนับใส่ เดือน

19 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกรรมการ
คลิกปุ่ม บันทึก จะกลับไปหน้าใบ PR

20 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้ขาย/ผู้จ้าง
คลิกปุ่ม กำหนดผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

21 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้ขาย/ผู้จ้าง

22 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทั้งหมดบนใบ PR

23 รูปแสดงขั้นตอนการทำข้อตกลง หรือ สัญญา แบบมีงวด
ทำข้อตกลง หรือ สัญญา โดยดึงรายการงวดจากใบ PR กรณีทำข้อตกลง กรณีทำสัญญา ป้อนข้อมูลหลัก ดูและป้อนรายละเอียดถ้ามี ป้อนกำหนดงวดตามที่ระบุไว้ในช่อง จำนวน จากใบ PR ในแต่ละงวดต้อง ระบุจำนวนเงินของงวดนั้น และวันเริ่มต้น วันสุดท้ายของงวดนั้นๆ ให้ถูกต้อง และครบตามจำนวนงวดของรายการนั้นๆ หมายเหตุ ถ้ามีหลายรายการ ต้องใส่งวดให้ครบตามจำนวนงวดที่ระบุตามรายการนั้นๆ

24 รูปแสดงเมนูการจัดทำข้อตกลง หรือ สัญญา

25 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลัก

26 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกรายละเอียด

27 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 1

28 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 1

29 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 2

30 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 2

31 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 2

32 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 2

33 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 2

34 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 3

35 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 3

36 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 3

37 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 4

38 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวดที่ 4

39 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงวด

40 รูปแสดงขั้นตอนการจัดทำข้อตกลง/สัญญา

41 รูปแสดงขั้นตอนการปรับปรุง ข้อตกลง/สัญญา

42 รูปแสดงขั้นตอนการอนุมัติข้อตกลง/สัญญา

43 รูปแสดงขั้นตอนการอนุมัติข้อตกลง/สัญญา

44 รูปแสดงขั้นตอนการตรวจรับแบบเป็นงวด
กรณีงวดอื่นๆ กรณีงวดสุดท้าย เลือกใบ PR ที่ต้องการตรวจรับ ดึงรายการสินค้าจากใบ PR เลือกงวดที่ต้องการตรวจรับ ทำการตรวจรับเฉพาะงวดที่ต้องการ หมายเหตุ ถ้าเป็นงวดสุดท้ายจะแสดงบรรทัดของ งวดที่มีจำนวนเงิน เหลือเพียง 1 บรรทัดเท่านั้น

45 รูปแสดงขั้นตอนการตรวจรับ

46 รูปแสดงขั้นตอนการเลือกงวด

47 รูปแสดงขั้นตอนการบันทึกตรวจรับเป็นงวด

48 รูปแสดงขั้นตอนการตรวจรับ

49 รูปแสดงขั้นตอนการตรวจรับ

50 รูปแสดงขั้นตอนการรับเข้าหน่วยงาน

51 รูปแสดงขั้นตอนการรับสินค้า

52 รูปแสดงขั้นตอนการตรวจรับรายงวด


ดาวน์โหลด ppt โดย ทีมผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/03/2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google