งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hotel Management Software

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hotel Management Software"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hotel Management Software
Shaded text wrapped around a corner (Basic) To reproduce the effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw the text box. Enter text in the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group, select Haettenschweiler from the Font list, and then select 24 from the Font Size list. On the Home tab, in the Paragraph group, click Center to center the text on the slide. Select the text box. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click Text Effects, point to Transform, and then under Warp click Triangle Up (first row, third option from the left). Drag the pink diamond adjustment handle (at the left side of the text box) to adjust the amount of text warp. Select the text. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click the arrow next to Text Fill, point to Gradient, and click More Gradients. In the Format Text Effects dialog box, click Text Fill in the left pane, select Gradient fill in the right pane, and then do the following: Click the button next to Direction, and then click Linear Right (first row, fourth option from the left). In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 0°. Under Gradient stops, click Add gradient stop or Remove gradient stop until five stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 17%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 80% (second row, fifth option from the left). In the Position box, enter 50%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Position box, enter 51%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 40% (fourth row, fifth option from the left). Select the last stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click Text Effects, point to Reflection, and then under Reflection Variations click Tight Reflection, touching (first row, first option from the left). To reproduce the background on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the right pane, and then do the following: Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add gradient stop or Remove gradient stop until two stops appear in the slider In the Position box, enter 64%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

2 Konlachan Anantasomboon
Hotel Management Front System Restaurant System Shopping Store System CRM System Back Office System Functions of Hotel Management Software : Example 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

3 Konlachan Anantasomboon
Front System functions Reservation -internet -Telephone -agency Check in Cahier Check Out 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

4 Konlachan Anantasomboon
Front System Reports: Examples พนักงานต้อนรับ รายงานการจองห้อง รายงานการเช็คอิน เช็คเอาท์ รายงานการเข้าพัก รายงานการยกเลิกการจอง แคชเชียร์ รายงานสรุปรายรับ รายงานการเข้าพักฟรี ใบกำกับภาษี สลิปเรียกเก็บเงิน ใบยืนยันการจองผ่านเว็บ 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

5 Konlachan Anantasomboon
Front System Reports: Examples ผู้ตรวจสอบ รายงานค่าห้องพักคงค้าง รายงานส่วนลดต่างๆ รายงานรายได้ค่าอาหารเช้า เตียงเสริม รายงานรายได้ทั้งหมด โดยแบ่งตามหมวดบริการ แม่บ้านและช่างซ่อมบำรุง รายงานสต๊อกมินิบาร์ รายงานสต๊อกส่วนซักรีด รายงานสต๊อกอะไหล่ในการซ่อมบำรุง รายงานค่าบำรุง ซ่อมแซมห้องพัก 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

6 Konlachan Anantasomboon
Front System Reports: Examples ตัวอย่างรายงานสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหาร รายงานประมาณการรายได้ รายงานการวิเคราะห์รายได้ รายงานรายได้ทั้งเดือน-ปี จากรายได้ทุกประเภท รายงานรายได้ เปรียบเทียบย้อนหลังเป็น เดือน-ปี สถิติต่าง ๆ เช่น การเข้าพักของลูกค้า การจองห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น รายงานความพึงพอใจของลูกค้า 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

7 Konlachan Anantasomboon
Restaurant System functions ระบบจอง ย้าย รวมโต๊ะ ระบบสร้างเมนูอาหาร ระบบสั่งอาหารผ่าน mobile device computer ระบบโอนค่าอาหารเข้าห้องพัก ระบบพิมพ์บิล 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

8 Konlachan Anantasomboon
Restaurant System Reports: Examples แคชเชียร์ รายงานสรุปปิดบิล(ปิดรอบการทำงาน) รายงานการยกเลิกบิล รายงานรายได้รวมและแยกตามประเภทอาหาร รายงานการโอนค่าอาหารเข้ารวมกับห้องพัก ผู้ตรวจสอบ รายงานการรับ-จ่ายวัตถุดิบ รายงานสต๊อกวัตถุดิบ รายงานเมนูอาหาร-เครื่องดื่ม ฯลฯ 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

9 Konlachan Anantasomboon
Restaurant System Reports: Examples ตัวอย่างรายงานสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหาร รายงานสรุปสิ้นเดือน-ปี รายงานยอดคงเหลือจากงบ Entertainment ของผู้บริหาร รายงานการรับโอนลูกค้าจากพันธมิตร รายงานรายได้ เปรียบเทียบย้อนหลังเป็น เดือน-ปี สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ต้นทุน กำไร ขาดทุน 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

10 ระบบการส่งอีเมล์ให้ลูกค้า ระบบประวัติการใช้บริการของลูกค้า
CRM System functions ระบบข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า ระบบการส่งอีเมล์ให้ลูกค้า ระบบประวัติการใช้บริการของลูกค้า 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

11 Konlachan Anantasomboon
CRM System Reports: Examples ตัวอย่างรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานสมาชิก Reports รายงานข้อมูลสมาชิกโดยสรุป รายงานข้อมูลสมาขิกรายบุคคล รายงานประวัติการใช้บริการของสมาชิกแยกตามประเภทบริการ ฯลฯ 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

12 Konlachan Anantasomboon
Shopping Store System functions ระบบบันทึกการขาย ระบบการออกใบเสร็จ ระบบสต๊อกสินค้า 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

13 Konlachan Anantasomboon
Shopping Store System Reports: Examples แคชเชียร์ รายงานการรับสินค้า รายงานการเบิกสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการขายประจำวัน ผู้ตรวจสอบ รายงานการขายตามเลขที่บิล รายงานการขายตามประเภทสินค้า รายงานรายได้ประจำวัน รายงาน กำไร-ขาดทุน 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

14 Konlachan Anantasomboon
Back Office System functions ระบบบัญชีเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบทรัพยากรบุคคล 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

15 Konlachan Anantasomboon
8/26/2012 Konlachan Anantasomboon

16 Konlachan Anantasomboon
Assignment ให้ นศ. ศึกษา Hotel Management Software โดยสืบค้นจาก Internet จัดทำคำอธิบายโดยสรุป นำเสนอด้วย PowerPoint ในประเด็น ต่อไปนี้ คุณสมบัติของ Software ลักษณะเด่น ตัวอย่างหน้าจอใช้งาน 8/26/2012 Konlachan Anantasomboon


ดาวน์โหลด ppt Hotel Management Software

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google