งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
สื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2 ทรัพยากรการผลิตสินค้าและบริการ
การดำรงชีวิตของคนเราต้องกินอาหารเพื่อบำรุงร่างกาย ต้องสวมเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่น ต้องใช้สบู่ ยาสีฟัน ใช้บริการรถโดยสาร และใช้สิ่งของอื่น ๆ อีกมากมาย เราเรียกผู้ทำสิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้นว่า ผู้ผลิตสินค้าและบริการ และเรียกวิธีการทำหรือสร้างสิ่งของนั้น ๆ ว่า การผลิตสินค้าและบริการ

3 ชาวนา ชาวสวน และแม่ค้า เป็นผู้ผลิตสินค้า
ชาวนาปลูกข้าว ชาวสวนปลูกผลไม้ แม่ค้าทำอาหารขาย ชาวนา ชาวสวน และแม่ค้า เป็นผู้ผลิตสินค้า

4 หมอ ครู และพนักงานขับรถ เป็น ผู้ให้บริการ
หมอรักษาคนป่วย ครูสอนหนังสือ พนักงานขับรถ ส่งผู้โดยสาร หมอ ครู และพนักงานขับรถ เป็น ผู้ให้บริการ

5 ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า หมอ ครู และพนักงานขับรถ
คือ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ

6 สินค้าและบริการ หมายถึง สิ่งของ หรือความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตได้ทำหรือสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภค

7 ผู้บริโภค หมายถึงผู้ที่นำสินค้า หรือบริการไปใช้ประโยชน์
คุณแม่ไปหาหมอ คุณแม่เป็นผู้บริโภค คือเป็น ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ หนูนาซื้ออาหารรับประทานที่โรงเรียน หนูนาเป็นผู้บริโภค สินค้าคืออาหาร พี่เอไปซื้อคอมพิวเตอร์ พี่เอเป็นผู้บริโภค หรือผู้ใช้ สินค้าคือคอมพิวเตอร์

8 ทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิต
หมายถึง สิ่งต่างๆที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกระบวนการผลิตขึ้นเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ

9 1. ที่ดิน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ได้แก่ ที่ดินป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนดินและอยู่ใต้ดินที่ดินมีลักษณะที่ต่างไปจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ คือเป็นสิ่ง ที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีปริมาณจำกัด

10 2. ทุน คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวก ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เช่นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อาคาร รวมทั้งเงินที่ใช้จ่ายเป็น ค่าแรงงาน และซื้อของต่างๆที่นำมาผลิต

11 3. แรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์หมายถึงผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยอาศัยทั้งกำลังแรงกาย กำลังสติปัญญา เช่นกรรมกรแบกหาม ลูกจ้างในโรงงาน ข้าราชการ วิศวกร สถาปนิก ครู แพทย์ เป็นต้น

12 4.ผู้ประกอบการ คือผู้ลงทุน หรือเจ้าของกิจการ จะเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อทำการผลิตขึ้นเป็นสินค้าหรือบริการและ เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร

13 รายได้และรายจ่ายของครอบครัว
รายได้ครอบครัว คือ เงินที่ทุกคนในครอบครัวหาได้รวมกันรายได้ที่แต่ละครอบครัวหามาได้นั้น เป็นเงินแต่ละครอบครัวนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

14 ชาวนา มีรายได้จากการ ขายข้าว ชาวสวน มีรายได้จากการ ขายพืชผักผลไม้
ชาวนา  มีรายได้จากการ  ขายข้าว ชาวสวน  มีรายได้จากการ   ขายพืชผักผลไม้ พ่อค้าแม่ค้า มีรายได้จากการ ขายสิ่งของต่าง ๆ แล้วมีกำไร

15 รายจ่าย คือ เงินที่ไปซื้อสิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียนของลูก เป็นต้น

16 รายจ่ายของแต่ละครอบครัวนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในแต่ละครอบครัว รวมทั้งการรู้จักใช้เงินของคนในครอบครัวด้วย ถ้าคนในครอบครัวใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสม ก็จะทำให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวตามมา แต่ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกันประหยัดและใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ก็จะทำให้ในครอบครัวมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย ซึ่งเงินส่วนนี้จะกลายเป็นเงินออมของครอบครัวต่อไป

17 หลักในการใช้จ่ายที่เหมาะสม
1. ซื้อของที่จำเป็น โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคา 2. ควรทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว 3. ใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และถ้าหากสิ่งของใดที่ชำรุดแล้วแต่สามารถซ่อมแซมได้ ควรนำไปซ่อมแซม ไม่ควรซื้อใหม่ 4. แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของครอบครัว

18 การออมเงิน การออม คือ การประหยัด การเก็บหอม รอมริบ การออมเงิน สามารถทำได้ 2 แบบ คือ 1. การออมเงินไว้ที่บ้าน โดยเก็บใส่กระปุกออมสิน หรือฝากไว้ที่พ่อแม่ การออมเงินวิธีนี้จะไม่ทำให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินออมของเรา

19 2. การออมเงินโดยฝากกับธนาคาร โดยนำเงินที่ออมได้ไปเปิดบัญชีเพื่อฝากเงินไว้กับธนาคาร การออมเงินวิธีนี้จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ย

20 การที่สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้จ่ายและเก็บออม เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวมีเงินออม การรู้จักใช้จ่ายและเก็บออม ช่วยฝึกให้เรามีคุณธรรม ดังนี้ ฝึกให้เป็นคนประหยัด รู้จักใช้จ่ายตามความจำเป็น ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ วางแผนการใช้จ่ายของตนเอง ฝึกให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ ไม่แคะกระปุกออมสินเอาเงิน ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง

21 ติดตามเรื่องต่อไป เร็ว ๆ นี้นะครับ
ครูสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ดาวน์โหลด ppt รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google